Archiv rubriky: Ohlášky

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je pohřeb v 14.00 hod. p. Martináková z Kopané.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • Děkuji všem, kteří přišli na pouť sv. Cyrila a Metoděje do kaple na Radhošti.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Prokopa, opata
Pátek - SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A SV. METODĚJE, BISKUPA
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše svatá bude v 7.30 hod. v D. K. V kapli na Radhošti poutní mše svaté jsou v 9.30, 11.00 hod. (Dolní Bečva) a v 14.00 hod., na které bychom se mohli setkat jako farnost.
 • V sobotu oslavíme Nejsvětější Srdce Mariino, po mši svaté zazpíváme litanie + zásvětná modlitba.
 • V neděli 7. července ve Veřovicích bude primiční mše svatá v 14.00 hod.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře, a potom setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
 • Výuka náboženství, už tuto středu NENÍ.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svatá je v 18.00 hod. a zároveň budeme děkovat za uplynulý školní rok.
 • V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla mše svatá bude v 7.30 hod. v D.K.
 • V sobotu je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v D.K.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

 • Ve středu bude poslední hodina náboženství na farní zahradě. Děti si opečou špekáček. (nemusí si nic sebou nosit).
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, mše svatá bude v 17.30 hod. v H. K. a po mši svaté bude eucharistický průvod městem. Průvod skončí v D. K. Prosím všechny farníky, aby si udělali čas a přišli společně vyznat víru v eucharistického Ježíše Krista, Božího Syna. Mše svatá ráno nebude.
 • V sobotu 22. 6. bude POBOŽNOST NA DÍLECH v předvečer slavnosti Narození Jana Křtitele v 15.00 hod. u kapličky.
 • Příští neděli 23. 6. slavíme pouť k Janu Křtiteli v H. K. Obě mše svaté budou v H. K. v 7.30 a v 9.00 hod. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace před NS také v H. K.
 • V pondělí 1. 7. se pojede na Prašivou, prosím zájemce – děti, aby se přihlásili v zákristii.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky církve
Úterý – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. Večer v 19.00 hod. je setkání CHLAPŮ na faře a od 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod. Večer v 19.00 hod MINISTRANTSKÁ schůzka v 19.00 hod. na faře.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře od 18.00 hod.
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou na ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Příští neděli V TICHÉ bude slavená slavnost Těla a Krve Páně a půjde se i průvodem kolem kostela s NS. U nás ve farnosti se slavnost Těla a Krve Páně bude slavit ve čtvrtek 20. června, mše svatá začne v 17.30 hod. v H. K. a po ni se půjde průvodem do D. K. Cestou se zastavíme u čtyř oltářů.

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • V pondělí 3. 6. je v DPS ROŽNOVSKÁ mše svatá v 14.00 hod.
 • V pátek (první) od 15.00 – 18.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy. Po adoraci bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne od 9.00 hod. budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
 • V sobotu bude společenství MANŽELŮ od 18.00 hod. na faře.
 • V sobotu 8. 6. nebude ráno mše svatá, ale večer v 21.00 hod. svatodušní vigilie, při které se budou obnovovat biřmovací závazky.
 • Příští neděli bude pobožnost u kaple PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni vaječina na Rekovicích.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou za ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek - Svátek Navštívení PM
Sobota - Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • V pondělí 27. 5. je setkání CHLAPŮ na faře od 19.00 hod. A od 20.00 hod. je setkání KATECHUMENŮ. Začíná nový cyklus příprav pro dospělé ke křtu, anebo k prvnímu sv. přijímání. Příprava bude probíhat vždy co 14 dnů.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně mše svaté budou v 7.30 hod. (D. K.) a v 18.00 hod. (H. K.)
 • V pátek bude MINISTRANTSKÁ schůzka v 19.00 hod. na faře.
 • V sobotu 1. 6. je děkanátní pouť ve Frýdku, proto nebude setkání mladých na faře. Program poutě: od 16.00 hod. modlitba růžence, od 17.00 hod. adorace před NS a v 18.00 hod. mše svatá s otcem biskupem za nová kněžská povolání a za rodiny.
 • Příští neděli při mši svaté v 9.00 hod. děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání. V pátek v 17.00 hod. bude první sv. zpověď. V sobotu v 9.00 hod. bude nácvik v H. K.
 • Děkuji všem, kteří se zasloužili o NOC KOSTELŮ a vynaložili úsilí, aby ostatní mohli být obdarování skrze bohatství programu a každého setkání.
 • V sobotu 8. června bude svatodušní vigilie v 21.00 hod. v H.K., při které se obnoví biřmovací závazky.

5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Klementa Maria Hofbauera
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Příští neděli je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 • V pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v naší farnosti v kostele sv. Martina. Program viz. plakátek. Noc kostelů začne v 18.00 – 22.00 hod. Večerní mše svatá bude v dolním kostele. Ve čtvrtek v 19.00 hod. se připraví věci potřebné k této akci.
 • V sobotu 25. 5. je VEČER CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina.
 • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
 • V zákristii si můžou rodiče vyzvednout přihlášky na příměstský tábor Misijního klubka.
 • Dnes si můžete rozebrat nové číslo farního časopisu MAJAK.

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka Panny Marie Fatimské
Úterý – Svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
• V pondělí 13. 5. je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod.
• Ve středu je náboženství jako obvykle.
• V pátek 17. 5. bude MINISTRANTSKÁ schůzka na faře v 19.00 hod.
• V sobotu 18. 5. se odjíždí na farní pouť do Králík od kostela sv. Jana (Horní kostel) v 7.00 hod. Předpokládány návrat kolem 19.00 hod. Cena na dospělého je 250 Kč. Pro početnější rodinu se za dítě platí 100 Kč. Prosím farníky, aby se zapsali, neboť je volná polovina autobusu. Ranní mše svatá z tohoto důvodu nebude.
• V sobotu nebude setkání MLADÝCH na faře.
• Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
• Příští neděli vyjde nové číslo farního časopisu MAJAK.

3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Středa – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

 • V pondělí 6. 5. je setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu 8. 5. bude mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto nebude večer mše svatá v 18.00 hod. V 15.00 hod. bude mše svatá ve Staré škole na Kopané na poděkování za ukončení 2. světové války u nás. Potom se půjde průvodem ke kapličce, kde bude májová pobožnost.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • Večerní mše svatá v pátek bude v 18.00 hod. v D.K.
 • V sobotu 11. 5. setkání MANŽELŮ na faře od 18.00 hod.
 • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapisovali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.
 • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
 • Děkuji všem, kteří pomohli připravit pohoštění u příležitosti požehnání fary.