Léta 2012–2019

Pravidelné akce ve farnosti:

 • v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“ se konají každoročně v kostela sv. Martina ekumenické bohoslužby
 • Pobožnost za úrodu a nová kněžská a řeholní povolání bývají pravidelně v dubnu před svátkem sv. Marka na kopci nad Frenštátě p.R. u kaple sv. Marka
 • každoročně vždy 8. května se uskuteční mše svatá na Kopané v Lipách na poděkování za život v míru
 • >v polovině měsíce května bývá vždy Májová pobožnost v Tižové u pramene Panny Marie
 • na svátek sv. Jana Křtitele se pravidelně u kaple sv. Jana Křtitele v Trojanovicích Pod Dílem koná pobožnost k sv. Janu Křtiteli. Je to tzv. malá trojanovská pouť.
 • ve velké duchovní oblibě je Svatodušní pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách spolu se smažením vaječiny
 • slavení svátku Božího Těla – z kostela sv. Martina přecházíme průvodem na náměstí, kde je krátká pobožnost s požehnáním farnosti, městu a obci Trojanovice a přecházíme průvodem do kostela sv. Jana Křtitele
 • vždy 5. července se konají v kapli na Radhošti mše svaté (9:30, 11:00, 14:00 hod.) u příležitosti Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V letním období od července až do konce září bývají v kapli mše svaté vždy v sobotu v 11:00 hod.
 • u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé se vždy v listopadu koná na místním hřbitově dušičková pobožnost

Od r. 2017:

MINSTRANTI

V pondělí po večerní mši svaté se scházejí ministranti od 19.00 do 20.00 hod. Společně se učí ministrovat a poznávat svět liturgie a k tomu patří i společné hry a výlety. Služba Bohu při oltáři je vrchol služby v životě, když stojíme u díla (Ježíšova kříže) našeho vykoupení.

SCHOLIČKA

Každý pátek od 17.00 do 17.55 hod. se schází děti, které chtějí zpívat při mši svaté a nacvičují různé písně na mši svatou a tak se podílejí na kráse liturgie. Scholičku vede Mája Fialková.

FARNÍ SBOR

Převážně v pátek od 19.00 do 20.30 hod. se schází sbor pod vedením Marie Fialkové.

MISIJNÍ KLUBKO

Každý pátek od 15.30 do 17.30 hod. se schází děti z misijního klubka pod vedením Věry Chovancové. Děti se seznamují z misijními oblastmi, společně se modlí, hrají hry a vyrábějí předměty, které jsou nabízeny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku je posílán na účet Papežského misijního díla. „Děti pomáhají dětem“

MODLITBY MATEK

Ve farnosti jsou dvě skupiny matek, které se schází a společně se modlí v úterý a ve čtvrtek. Nejen své děti odevzdáváme do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně. Bližší informace získáte u Marcely Zátopkové.

Od r. 2018:

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ

pondělí po večerní mši svaté od 19.00 do 20.00 hod., setkání chlapů na faře, společné zamyšlení nad Písmem (co 14 dnů).

Připomínka významných událostí v r. 2009–2017

 • 1. července 2009 byl jmenován do naší farnosti jako kaplan P. Miroslav Horňák
 • 26. srpna 2010 požehnal P.Rudolf Swienczek v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Karlovicích prapor a znak obce Trojanovice
 • 1. července 2011 byl ustanoven P. Miroslav Horňák administrátorem v Tiché
 • 10. října 2011 byla demontována makovice malé věžky na kostele sv. Jana Křtitele. Byly zde objeveny 2 uzavřené zinkové patrony, které obsahovaly údaje o opravách malé věžky v letech 1828, 1866, 1890 a 1926 a dále dobové tiskoviny, odznaky obce legionářské, pamětní listy a fotografie.
 • Významnou událostí bylo biřmování 26. listopadu 2011 v kostele sv. Jana Křtitele; biřmoval Mons. Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze; Svátost biřmování přijalo 26 biřmovanců
 • 11. srpna 2012 se konala pouť na Radhošti v kapli sv. Cyrila a Metoděje u příležitosti 150. výročí Slovanské pouti (v r. 1862). Hlavním celebrantem byl O. biskup František Václav Lobkowicz
 • 1. ledna 2013 vešel v platnost zákon 428/2012 sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 • v neděli 17. února 2013 ve 4. hod. ráno došlo v výbuchu plynu a následnému požáru v domě č. 39 na ul. 6. května (u kostela sv. Jana Křtitele). Zahynul pachatel a s ním 5 dalších lidí z toho 3 děti; 3. března se konal na náměstí pietní akt jako ekumenická bohoslužba za oběti této katastrofy, kterou vedl P. Mgr. Rudolf Swienczek
 • 28. února 2013 odstoupil z funkce papež Benedikt XVI. ; 12. března 2013 bylo zahájeno konkláve v Sixtinské kapli v Římě; 13. března 2013 v 19. hod. byl 115 voliteli – kardinály zvolen nový papež, 76–letý Jorge Mario Bergoglio z argentinského Buenos Aires, člen Tovaryšstva Ježíšova a přijal jméno František
 • 5. července 2013 kaple na Radhošti – Jubilejní pouť k výročí 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Byly též vydány pamětní medaile k tomuto jubileu
 • červenec 2013 P. Rudolf Swienczek odvezen do městské nemocnice v Ostravě na Fifejdách na selhání ledvin – pobyt 14 dnů; 2× týdně je pacientem na hemodyalíze
 • kapli na Radhošti navštívili v jubilejním roce 2013:
  • 29. 3. 2013 – olomoucký arcibiskup Jan Graubner s kurií
  • 7. 9. 2013 – arcibiskup Pražský a primas český kardinál Dominik Duka
  • 27. 9. 2013 – biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz s kurií
 • od srpna 2013 probíhala revitalizace kostela sv. Jana Křtitele (omítky, celková výměna hlavní báně věže a malé věžky, izolace zdiva a aretáž, nová okna – vitráže). Ve věži byly objeveny spisy z 30. let 20. století. Oprava byla možná díky programu ROP Moravskoslezsko – 85% z financí EU. Dárci
  • Matice Radhošťská ………. 200 000,– Kč
  • Město Frenštát p. R………. 300 000,– Kč
  • Obec Trojanovice ……….... 250 000,– Kč
  • dary věřících ……………...... 300 000,– Kč
 • Celkem oprava stála 7 mil. Kč. Díky mírné zimě byly opravy ukončeny v březnu 2014. Byly také zlikvidovány staré varhany z r. 1941 – dřevomorka, nefunkčnost a nedopravitelnost (dle odborníků)
 • 5. května 2014 bylo zahájeno malování kostela sv. Jana Křtitele pod vedením p. Jiřího Zátopka z Tiché. Na místo lešení bylo použito pracovní plošina na elektrický pohon (pronájem od fi SIKO z Ostravy – 44 000,– Kč). Celkem malování kostela vyšlo na 170 000,– Kč. Práce byly ukončeny 26. 5. 2014; 29. června 2014 byl kostel sv. Jana Křtitele slavnostně otevřen mši sv., kterou celebroval Mons. Alois Peroutka – děkan novojičínský.
 • 21. července 2014 byl v konkatedrále v Opavě vysvěcen k jáhenské službě Jan Gajdušek z Frenštátu p.R. a o rok později tamtéž přijal kněžské svěcení
 • 8. prosince 2015 byl vyhlášen Svatý rok zasvěcený Božímu Milosrdenství
 • 1. května 2016 přijalo 24 biřmovanců Svátost biřmování. V 10. hod. v kostele sv. Jana Křtitele biřmoval Mons. Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze
 • od 1. června 2016 do 31. července 2016 byl P. Rudolf Swienczek hospitalizován v městské nemocnici v Ostravě na Fifejdách. Zastupoval P. Miroslav Horňák, farář z Tiché
 • 9. prosince 2016 umírá ve věku 63 let P. Rudolf Swienczek – místoděkan a farář ve Frenštátě p. R. Za jeho život jsme děkovali a rozloučili se s ním při mši svaté v kostela sv. Jana Křtitele ve čtvrtek 15. prosince 2016 ve 13.hod. spolu s O. biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a desítky kněžími. Jeho tělo bylo uloženo do kněžské hrobky na Městském hřbitově ve Frenštátě p.R.
  REQUIESCAT IN PACE
  Po smrti P. Rudolfa Swienczeka spravoval až do 30. června 2017 naši farnost P. Miroslav Horňák, farář z Tiché.
 • 1. července 2017 je jmenován farářem frenštátské farnosti P. Petr Kříbek

Vznik Charity Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frenštát pod Radhoštěm existuje v oblasti města Frenštát p.R.již od roku 1993,kdy byla zřízená jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného arcibiskupem 14.3.1993. Právní subjektivita byla Charitě Frenštát pod Radhoštěm delegována Ministerstvem kultury ČR dne 30.10.1996. Pracovní činnost byla zahájena v říjnu 1994 a patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří sdružení Česká katolická charita (SČKCH) je členem mezinárodního svazku Caritas internacionalis. Sdružení Česká katolická charita je účelovým zařízením římsko-katolické církve ve smyslu § 6,odst. H,zákona č.308/91 Sb.

Statutárním orgánem Charity Frenštát pod Radhoštěm je ředitelka Lenka TABACHOVÁ

Charitní rada:

 • Dalibor Hipík
 • P. Petr Kříbek
 • Barbora Dudková

Poslání Charity Frenštát pod Radhoštěm

Naším posláním je profesionálně poskytovat sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby potřebným lidem bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství a sociálního postavení.

Vzorem charitní služby je služba, jak nám ji ukázal Ježíš Kristus ve své radostné zvěsti, evangeliu. K naplnění našeho poslání uplatňujeme především smysluplnost, odpovědnost, odbornost, osobní růst, otevřenost. Dále také pohodu, stabilitu, kreativitu a flexibilitu, důvěru, laskavost a nasazení.

Charita Frenštát p.R.
Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Od r. 2019:

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ – pravidelná setkávání

MINSTRANTI V pondělí po večerní mši svaté (co 14 dnů) se scházeli ministranti od 19.00 – 20.00 hod. Společně se učili ministrovat a poznávat svět liturgie a k tomu patřily i společné hry a výlety. Služba Bohu při oltáři je vrchol služby v životě, když stojíme u díla (Ježíšova kříže) našeho vykoupení.

SCHOLIČKA Každý pátek od 17.00 – 17.55 hod. se scházely děti, které chtějí zpívat při mši svaté a nacvičují různé písně na mši svatou, a tak se podílejí na kráse liturgie. Scholičku vede Mája Fialková.

Mládež Každou první sobotu v měsíci ve Frenštátě a třetí sobotu v měsíci se schází mládež na faře v Tiché od 18.00 – 19.30 hod.

FARNÍ SBOR Převážně v pátek od 19.00 – 20.30 hod. se scházel sbor pod vedením Marie Fialkové.

MISIJNÍ KLUBKO Každý pátek od 15.30 – 17.30 hod. se scházely děti z Misijního klubka pod vedením Věry Chovancové. Děti se seznamovaly z misijními oblastmi, společně se modlily, hrály hry a vyráběly předměty, které byly nabízeny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku byl posílán na účet Papežského misijního díla. „Děti pomáhají dětem“

MODLITBY MATEK Ve farnosti jsou maminky, které se scházely a společně se modlily ve středu po mši svaté. Nejen své děti odevzdáváme do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně. Bližší informace získáte u Marcely Zátopkové.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮpondělí po večerní mši svaté od 19.00 – 20.00 hod. se setkávali chlapi na faře, společné se zamýšleli nad Písmem (co 14 dnů – každý sudý týden).

SETKÁVÁNÍ MANŽELŮ Každou druhou sobotu v měsíci se manželé schází na faře ve Frenštátě od 18.00 – 19.30 hod. Probíráme a diskutujeme jednotlivá témata. Téma je modlitba OTČE NÁŠ.

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ Každou třetí sobotu v měsíci se setkávají senioři v Katolickém domě v 15.00 hod. Součástí programu je společná modlitba, katecheze, diskuze a malé občerstvení. Není dobré, aby člověk byl sám, a proto zveme všechny seniory na setkání, zvláště ty, kteří se cítí sami. ADORACE – každý čtvrtek po ranní mši svaté – 15. min. – první pátek: od 15:00 do 18:00 výstav Nejsvětější svátosti a po mši svaté společná řízená adorace se zpěvy (45 minut.) – ostatní pátky v měsíci vždy od 17:00 do 18:00 hod. – soukromá adorace a po mši svaté 15 min. tichá adorace

RŮŽENEC - jsme se modlili 45 minut před každou mši svatou a Živý růženec jsme se začali modlit ve farnosti od října 2019

VEČERY CHVAL - každou poslední sobotu v měsíci v době od 18:00 do 19:30 hod. se mladí scházeli a nejen oni v kostele sv. Martina k modlitbě chval.

VÝUKA KATECHISMU (NÁBOŽENSTVÍ) – byla započata pro nový školní rok 2019 – 2020 ve středu 2. října na faře ve Frenštátě a to podle školních tříd: 13.45 – 14.30 hod. – 1. – 3. třída
14.30 – 15.15 hod. – 4. – 6. třída
15.15 – 16.00 hod. – 7. – 9. třída

KATECHUMENÁT V měsíci září začal nový cyklus příprav dospělých, kteří chtějí být pokřtění. Přípravy probíhají co 14 dnů v pondělí od 20.00 hod. na faře. Všichni zájemci, kteří měli zájem mohli přijít. Na přípravy mohli chodit i ti, kteří chtěli přistoupit poprvé k Svátosti přijímání a Svátosti smíření.

MODLITBA ZA FARNOST A MĚSTO Každý den ve 21.00 hod. se společně spojujeme v modlitbě Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a na závěr je nám uděleno kněžské požehnání.

 

Co se konalo a co jsme prožili v jednotlivých měsících

LEDEN

 • Od do 14 ledna probíhala v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ve Frenštátě p.R. bylo vybráno 36 505,– Kč. Na Tříkrálovém koncertě (5. ledna 2019) na dobrovolném vstupném byla vybrána částka 5 350,– Kč. Obě částky byly předány ředitelce CHARITY ve Frenštátě p.R.
 • V době od do 11. ledna probíhal tzv. Alianční týden modliteb. Bohoslužby se konaly vždy v 17:00 hod. v Orlovně. Naše farnost vedla bohoslužbu slova 8. ledna na téma „Strach z migrace muslimů“.
 • ledna se uskutečnila Ekumenická bohoslužba v 16.00 hod. v kostele sv. Martina. Bohoslužbu vedl P. Petr Kříbek. Za Církev bratrskou byli účastni Petr Kamp a Jiří Valeš, který měl i homilii, Křesťanské společenství zastupoval Jiří Petr
 • ledna – Dětský karneval – pořádala jednota ORLA ve Frenštátě p.R.
 • ledna – Pastorační rada na faře v 19.00 hod. – příprava Velikonoční doby a akcí až do července 2019
 • – 27. ledna – Triduum – třídenní modlitby matek:
  1. den – modlitby za odpuštění jejich vin
  2. den – modlitby za odpuštění všem, kteří ublížili jim a jejich dětem
  3. den – adorace při které matky děkovaly Bohu za všechny obdržené dary a milosti

ÚNOR

 • 2. února – koncert skupiny GOOD WORK – inspirativní pop gospelová skupina z Oder – Pohoř v kostele sv. Jana Křtitele v 17:00 hod.
 • 22. února – benefiční koncert „Houslové chvalozpěvy“ v provedení Marie Magdalény Fuxové; kostel sv. Martina, začátek v 16:30 hod.
 • 24. února – udělování novo-kněžského požehnání P. Janem Jurečkou – farním vikářem z Kopřivnice
 • 22. – 24. únor – víkendový pobyt v Bohušově pro děti Misijního klubka

BŘEZEN

 • Křížové cesty v postní době v naší farnosti Jsme se modlili každý pátek od 17:20 hod. – vedly je jednotlivá farní společenství:
 1. března – Scholička, 15. března – senioři, 22. března – Misijní klubko, 29. března – maminky, 5. dubna – mládež, 12. dubna – chlapi

a neděli od 15:00 hod. je vedl Otec Petr.

 • Katecheze v Katolickém domě První katecheze se konala 27. března v 19:00 hod.. Téma: MŠE SVATÁ
 • Svátost pomazání nemocných – celkem v tomto období (od 29. března do 8. dubna) přijalo 78 věřících
 • 29. března byla udělována Svátost pomazání nemocných v Domově pro seniory HORTENZIE a to při mši svaté v 9.00 hod. Svátost přijalo 20 věřících seniorů.
 • 30. března byla udělována Svátost pomazání nemocných společně při mši svaté v 9:00 hod. v kostel sv. Martina a přijalo ji 44 věřících. Od 8:00 do 9:00 hod. byla příležitost ke Svátosti smíření
 • Misijní jarmark 31. března – o 4. neděli postní mělo pro nás Misijní klubko připravený již tradiční misijní jarmark.

DUBEN

 • 1. dubna byla mše svatá v DPS Rožnovská s udělováním Svátost pomazání nemocných, kterou přijalo 10 seniorů
 • 8. dubna byla v DPS Martinská mše svatá ve 14:00 hod. s udělování Svátosti pomazání nemocných, kterou přijali 4 senioři
 • 5. – 7. dubna se uskutečnilo diecézní setkání mládeže ve Frýdku
 • 13. dubna – již druhým rokem se konala Křížová cesta v přírodě nad městem Frenštát p.R. a to ke kapli sv. Marka. Začínali jsme v 18:00 hod. u Chovanců
 • 14. dubna – jsme si slavností Květné neděle připomněli vjezd Pana Ježíše do Jeruzaléma
 • 18. dubna – Památku poslední večeře Páně jsme slavili v 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel byl pak po obřadu otevřen až do 21:00 hod. k modlitbě
 • 19. dubna – Velký pátek jsme započali v 8:00 hod. Křížovou cestou v kostele sv. Jana Křtitele a Velkopáteční obřady začaly v 18:00 hod.
 • 21. dubna jsme slavili slavnost Vzkříšení Páně; bohoslužby se konaly v 7:00 hod. v kostele sv. Martina a v 9:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele – u obou bohoslužeb byly požehnány velikonoční pokrmy. Odpoledne v 15:00 hod. byla adorace a svátostné požehnání s Te Deum
 • 20. dubna – na Bílá sobota ráno v 8:00 hod. byla zahájena Ranními chválami celý den potom byla možnost držet stráž u Božího hrobu až do 20:00 hod. a večer ve 21:00 se konala Vigilie Vzkříšení Páně – to vše v kostele sv. Jana Křtitele. Během bohoslužby byli pokřtění dva dospělí a jedno dítě
 • V pátek 26. dubna odpoledne a večer zasahovalo celkem 13 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů především z Moravskoslezského kraje u požáru lesa u Trojanovic. Na ploše až 15 ha hořel les mezi beskydským sedlem Pindula a Malým Javorníkem. Zásah se obešel bez zranění, předběžná škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun. Příčina požáru je v šetření. (ze zprávy Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje)
 • 28. dubna – Neděle Božího milosrdenství – jsme vykonali v 15:00 hod. již tradiční pobožnost u kaple sv. Marka V době od 14:00 do 14:55 hod. byla možnost Svátosti smíření u kaple, a tak jsme mohli získat plnomocné odpustky

KVĚTEN

 • 3. května požehnání Otec biskup Martin David zrekonstruovanou část fary – společenský sál, byt kněze a byt pro hosty
 • 8. května jsme slavili mši svatou na poděkování za dar svobody v našem národě u příležitosti konce II. svatové války – Kopaná, Stará škola v 15:00 hod. a májová pobožnost u kaple Panny Marie
 • 11. května se konal děkanátní turnaj ve fotbale. Za naši farnost se zúčastnilo 6 ministrantů, kteří vybojovali 3. místo
 • 18. května se uskutečnila farní pouť na poutní místo Králíky, kde jsme prosili Pannu Marii o požehnání pro naši farnost a vyprošovat potřebné dary a milosti
 • 19. května – vyšel další farní časopis MAJAK
 • 24. května – pro naši farnost 2. ročník „Noc kostelů“. Program se uskutečnil v kostele sv. Martina v době od 18:00 hod. do 22:00 hod.
 • 30. května – 23. výročí založení Ostravsko-opavské diecéze

ČERVEN

 • 1. června – pouť děkanátu Nový Jičín do Baziliky Navštívení Panny Marie – účast pěších poutníků z naší farnosti – trasa celkem 30km (od 8:45 do 17:00 hod.)
 • 2. června se uskutečnilo první svaté přijímání dvou dětí z naší farnosti.
 • 8. června v sobotu jsme prožili ve 21:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele Svatodušní vigilii, při které jsme obnovili biřmovací závazky
 • 9. června byla v 15:00 hod. pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách a po ní smažení vaječiny na Rekovicích
 • Každou první sobotu v měsíci byla sloužena mše svatá za ÚMYSLY, které jsme vkládali do nádobek u Panny Marie (úmysly farníků)
  • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) byla 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce
  • Slavnost Těla a krve Páně jsme slavili ve čtvrtek 20. června mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele; po mši svaté jsme průvodem po 4 zastaveních prošli do kostela sv. Martina – zde se konala adorace a Te Deum
  • 22. června se uskutečnila v 15:00 hod. pobožnost k svatému Janu Křtiteli v Trojanovicích v kapli pod Dílem
  • 23. června slavila frenštátská farnost pouť k sv. Janu Křtiteli – mše svaté v 7:30 a v 9:00 hod. byly v kostele sv. Jana Křtitele a taktéž odpolední adorace v 15:00 hodin
  • 30. června jsme při obou mší svatých blahopřáli Otci Petrovi k jeho významným životním událostem: 15. výročí jáhenského svěcení, 13. výročí kněžského svěcení a svátek

ČERVENEC

 • července se konalo na Prašivé setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem
 • července jsme jako farnost vykonali pouť ke sv. Cyrilu a Metoději na Radhošti – mše svatá se uskutečnila ve 14:00 hodin
 • ve dnech a 13. července se vydali na pěší pouť z Frenštátu p.R. na Sv. Hostýn naši čtyři farníci; trasa byla celkem 56km
 • ve dnech – 26. července se uskutečnil příměstský tábor
 • ve dnech července – 3. srpna se konal v Dobešově farní tábor

SRPEN

 • srpna se konaly 50. tradiční dožínky a v neděli 18. srpna jsme při mši svaté děkovali Bohu za úrodu
 • srpna jsme vykonali pouť naší farnosti ; mše svatá v 11:00 hod. byla obětována za obnovu rodin a farnosti a byla sloužena v kapli Cyrila a Metoděje na Radhošti
 • srpna se v 18:00 hod. sešla na faře pastorační rada.

ZÁŘÍ

 • 8. září jsme jako farnost Frenštát p.R. při obou mších svatých přivítali O. Josefa Kaňovského, který zde bude působit jako pomocný duchovní a spolupracovat s administrátorem farnosti v daných farnostech. Bydlet bude na faře v Tiché.
 • Od 13. – 15. září se uskutečnila duchovní obnova pro maminky na Hutisku-Solanci.
 • 28. září jsme mši sv. v 7:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele slavili „Slavnost sv. Václava“
 • Ve dnech 27. – 29. září proběhlo ve farnosti „Triduum maminek“.

ŘÍJEN

 • 4. října - vyšel další farní časopis MAJAK
 • 5. října jsme uskutečnili již tradiční, byl to 2. ročník – pouť k Panně Marii do Zašové. Někteří farníci přijeli auty, někteří na kolech. Bylo nás cca 40 věřících
 • 5. října se děti s Misijního klubka spolu s jejich vedoucí p. Věrou Chovancovou zúčastnily Misijní konference dětí v Kroměříži
 • 12. října se ministranti zúčastnili 20. ministrantské pouti na Hukvaldech
 • 20. října se konala Misijní neděle
 • 27. října jsme slavili Slavnost posvěcení kostela

LISTOPAD

 • 3. listopadu se uskutečnila pobožnost za zemřelé na hřbitově
 • 10. listopadu – Slavnost sv. Martina – biskupa – Svatomartinská pouť

PROSINEC

 • 1. prosince byly požehnány Adventní věnce a vyšlo další číslo farního časopisu MAJAK
 • 6. prosince jsme se setkali se sv. Mikulášem
 • 9. prosince jsme slavili Slavnost Panny Marie počaté bez prvotního hříchu – mše sv. byly v 7:30 a v 18:00 hod.
 • 14. prosince se v 17:00 hod. uskutečnil Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele
 • 21. prosince jsme převzali od brněnských skautů Betlémské světlo, které bylo přeneseno do kostela sv. Martina a zájemci měli možnost si toto světlo odpálit – ve dnech 22. a 23. prosince – a předat dále
 • 24. prosince - se konala v kostele sv. Jana Křtitele Půlnoční mše svatá
 • 26. prosince se v kostele sv. Martina uskutečnily Zpěvy u jesliček
 • 27. prosince – na tento den připadá svátek sv. Jana Evangelisty – žehnání vína a také se uskutečnil houslový koncert v podání Marie Magdaleny Fuxové OSB
 • 28. prosince se konal v 16:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice
 • 29. prosince u obou mších svatých měli manželé možnost obnovit své sliby a v 15:00 hod. jsme byli pozváni na farní setkání do zrekonstruovaného farního sálu
 • 31. prosince byla v 17:00 hod. v kostele sv. Martina mše sv. na poděkování za uplynulý rok