Léta 2012–2018

Pravidelné akce ve farnosti:

 • v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“ se konají každoročně v kostela sv. Martina ekumenické bohoslužby
 • Pobožnost za úrodu a nová kněžská a řeholní povolání bývají pravidelně v dubnu před svátkem sv. Marka na kopci nad Frenštátě p.R. u kaple sv. Marka
 • každoročně vždy 8. května se uskuteční mše svatá na Kopané v Lipách na poděkování za život v míru
 • >v polovině měsíce května bývá vždy Májová pobožnost v Tižové u pramene Panny Marie
 • na svátek sv. Jana Křtitele se pravidelně u kaple sv. Jana Křtitele v Trojanovicích Pod Dílem koná pobožnost k sv. Janu Křtiteli. Je to tzv. malá trojanovská pouť.
 • ve velké duchovní oblibě je Svatodušní pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách spolu se smažením vaječiny
 • slavení svátku Božího Těla – z kostela sv. Martina přecházíme průvodem na náměstí, kde je krátká pobožnost s požehnáním farnosti, městu a obci Trojanovice a přecházíme průvodem do kostela sv. Jana Křtitele
 • vždy 5. července se konají v kapli na Radhošti mše svaté (9:30, 11:00, 14:00 hod.) u příležitosti Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V letním období od července až do konce září bývají v kapli mše svaté vždy v sobotu v 11:00 hod.
 • u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé se vždy v listopadu koná na místním hřbitově dušičková pobožnost

Od r. 2017:

MINSTRANTI

V pondělí po večerní mši svaté se scházejí ministranti od 19.00 do 20.00 hod. Společně se učí ministrovat a poznávat svět liturgie a k tomu patří i společné hry a výlety. Služba Bohu při oltáři je vrchol služby v životě, když stojíme u díla (Ježíšova kříže) našeho vykoupení.

SCHOLIČKA

Každý pátek od 17.00 do 17.55 hod. se schází děti, které chtějí zpívat při mši svaté a nacvičují různé písně na mši svatou a tak se podílejí na kráse liturgie. Scholičku vede Mája Fialková.

FARNÍ SBOR

Převážně v pátek od 19.00 do 20.30 hod. se schází sbor pod vedením Marie Fialkové.

MISIJNÍ KLUBKO

Každý pátek od 15.30 do 17.30 hod. se schází děti z misijního klubka pod vedením Věry Chovancové. Děti se seznamují z misijními oblastmi, společně se modlí, hrají hry a vyrábějí předměty, které jsou nabízeny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku je posílán na účet Papežského misijního díla. „Děti pomáhají dětem“

MODLITBY MATEK

Ve farnosti jsou dvě skupiny matek, které se schází a společně se modlí v úterý a ve čtvrtek. Nejen své děti odevzdáváme do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně. Bližší informace získáte u Marcely Zátopkové.

Od r. 2018:

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ

pondělí po večerní mši svaté od 19.00 do 20.00 hod., setkání chlapů na faře, společné zamyšlení nad Písmem (co 14 dnů).

Připomínka významných událostí v r. 2009–2017

 • 1. července 2009 byl jmenován do naší farnosti jako kaplan P. Miroslav Horňák
 • 26. srpna 2010 požehnal P.Rudolf Swienczek v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Karlovicích prapor a znak obce Trojanovice
 • 1. července 2011 byl ustanoven P. Miroslav Horňák administrátorem v Tiché
 • 10. října 2011 byla demontována makovice malé věžky na kostele sv. Jana Křtitele. Byly zde objeveny 2 uzavřené zinkové patrony, které obsahovaly údaje o opravách malé věžky v letech 1828, 1866, 1890 a 1926 a dále dobové tiskoviny, odznaky obce legionářské, pamětní listy a fotografie.
 • Významnou událostí bylo biřmování 26. listopadu 2011 v kostele sv. Jana Křtitele; biřmoval Mons. Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze; Svátost biřmování přijalo 26 biřmovanců
 • 11. srpna 2012 se konala pouť na Radhošti v kapli sv. Cyrila a Metoděje u příležitosti 150. výročí Slovanské pouti (v r. 1862). Hlavním celebrantem byl O. biskup František Václav Lobkowicz
 • 1. ledna 2013 vešel v platnost zákon 428/2012 sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 • v neděli 17. února 2013 ve 4. hod. ráno došlo v výbuchu plynu a následnému požáru v domě č. 39 na ul. 6. května (u kostela sv. Jana Křtitele). Zahynul pachatel a s ním 5 dalších lidí z toho 3 děti; 3. března se konal na náměstí pietní akt jako ekumenická bohoslužba za oběti této katastrofy, kterou vedl P. Mgr. Rudolf Swienczek
 • 28. února 2013 odstoupil z funkce papež Benedikt XVI. ; 12. března 2013 bylo zahájeno konkláve v Sixtinské kapli v Římě; 13. března 2013 v 19. hod. byl 115 voliteli – kardinály zvolen nový papež, 76–letý Jorge Mario Bergoglio z argentinského Buenos Aires, člen Tovaryšstva Ježíšova a přijal jméno František
 • 5. července 2013 kaple na Radhošti – Jubilejní pouť k výročí 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Byly též vydány pamětní medaile k tomuto jubileu
 • červenec 2013 P. Rudolf Swienczek odvezen do městské nemocnice v Ostravě na Fifejdách na selhání ledvin – pobyt 14 dnů; 2× týdně je pacientem na hemodyalíze
 • kapli na Radhošti navštívili v jubilejním roce 2013:
  • 29. 3. 2013 – olomoucký arcibiskup Jan Graubner s kurií
  • 7. 9. 2013 – arcibiskup Pražský a primas český kardinál Dominik Duka
  • 27. 9. 2013 – biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz s kurií
 • od srpna 2013 probíhala revitalizace kostela sv. Jana Křtitele (omítky, celková výměna hlavní báně věže a malé věžky, izolace zdiva a aretáž, nová okna – vitráže). Ve věži byly objeveny spisy z 30. let 20. století. Oprava byla možná díky programu ROP Moravskoslezsko – 85% z financí EU. Dárci
  • Matice Radhošťská ………. 200 000,– Kč
  • Město Frenštát p. R………. 300 000,– Kč
  • Obec Trojanovice ……….... 250 000,– Kč
  • dary věřících ……………...... 300 000,– Kč
 • Celkem oprava stála 7 mil. Kč. Díky mírné zimě byly opravy ukončeny v březnu 2014. Byly také zlikvidovány staré varhany z r. 1941 – dřevomorka, nefunkčnost a nedopravitelnost (dle odborníků)
 • 5. května 2014 bylo zahájeno malování kostela sv. Jana Křtitele pod vedením p. Jiřího Zátopka z Tiché. Na místo lešení bylo použito pracovní plošina na elektrický pohon (pronájem od fi SIKO z Ostravy – 44 000,– Kč). Celkem malování kostela vyšlo na 170 000,– Kč. Práce byly ukončeny 26. 5. 2014; 29. června 2014 byl kostel sv. Jana Křtitele slavnostně otevřen mši sv., kterou celebroval Mons. Alois Peroutka – děkan novojičínský.
 • 21. července 2014 byl v konkatedrále v Opavě vysvěcen k jáhenské službě Jan Gajdušek z Frenštátu p.R. a o rok později tamtéž přijal kněžské svěcení
 • 8. prosince 2015 byl vyhlášen Svatý rok zasvěcený Božímu Milosrdenství
 • 1. května 2016 přijalo 24 biřmovanců Svátost biřmování. V 10. hod. v kostele sv. Jana Křtitele biřmoval Mons. Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze
 • od 1. června 2016 do 31. července 2016 byl P. Rudolf Swienczek hospitalizován v městské nemocnici v Ostravě na Fifejdách. Zastupoval P. Miroslav Horňák, farář z Tiché
 • 9. prosince 2016 umírá ve věku 63 let P. Rudolf Swienczek – místoděkan a farář ve Frenštátě p. R. Za jeho život jsme děkovali a rozloučili se s ním při mši svaté v kostela sv. Jana Křtitele ve čtvrtek 15. prosince 2016 ve 13.hod. spolu s O. biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a desítky kněžími. Jeho tělo bylo uloženo do kněžské hrobky na Městském hřbitově ve Frenštátě p.R.
  REQUIESCAT IN PACE
  Po smrti P. Rudolfa Swienczeka spravoval až do 30. června 2017 naši farnost P. Miroslav Horňák, farář z Tiché.
 • 1. července 2017 je jmenován farářem frenštátské farnosti P. Petr Kříbek

Vznik Charity Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frenštát pod Radhoštěm existuje v oblasti města Frenštát p.R.již od roku 1993,kdy byla zřízená jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného arcibiskupem 14.3.1993. Právní subjektivita byla Charitě Frenštát pod Radhoštěm delegována Ministerstvem kultury ČR dne 30.10.1996. Pracovní činnost byla zahájena v říjnu 1994 a patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří sdružení Česká katolická charita (SČKCH) je členem mezinárodního svazku Caritas internacionalis. Sdružení Česká katolická charita je účelovým zařízením římsko-katolické církve ve smyslu § 6,odst. H,zákona č.308/91 Sb.

Statutárním orgánem Charity Frenštát pod Radhoštěm je ředitelka Lenka TABACHOVÁ

Charitní rada:

 • Dalibor Hipík
 • P. Petr Kříbek
 • Barbora Dudková

Poslání Charity Frenštát pod Radhoštěm

Naším posláním je profesionálně poskytovat sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby potřebným lidem bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství a sociálního postavení.

Vzorem charitní služby je služba, jak nám ji ukázal Ježíš Kristus ve své radostné zvěsti, evangeliu. K naplnění našeho poslání uplatňujeme především smysluplnost, odpovědnost, odbornost, osobní růst, otevřenost. Dále také pohodu, stabilitu, kreativitu a flexibilitu, důvěru, laskavost a nasazení.

Charita Frenštát p.R.
Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm