Modlitby matek

Ve farnosti se setkávají maminky a společně se modlí. Odevzdáváme své děti, rodiny, farnost … do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně.

Ve středu 16. září se setkáme po mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele.

Čtení z Písma Lukáš 7, 31–35

Odkaz na brožurku Modliteb Matek – knížečka, s které se modlíváme při setkání:
http://www.kolodeje.farnost.cz/mm_brozura.pdf

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku
na moje děti a vnuky
a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým
milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť
jim všechny hříchy.

Přikryj je svou Krví a chraň jejich
mysl, srdce i vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna
citová zranění jejich srdcí.
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.
Ochraňuj je na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém
jménu jim žehnám
a vyprošuji pokoj duše,
čistotu srdce a osvobození
od zlých myšlenek, slov a skutků.

Žehnám jim, aby dostali lásku, radost,
pokoj, životní moudrost,
chuť k modlitbě a k plnění
svých povinností, srdce
plné lásky k Tobě a k lidem.
Chraň je v životě před úklady Zlého,
před závislostmi různého druhu
a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj
duše a vše potřebné pro život.

Žehnám jim ve Tvém jménu,
aby byli zdraví duchovně,
duševně i tělesně, aby přišli
do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti,
že při nich stojíš a že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim
chovala s Tvou trpělivostí,
moudrostí a láskou.

Amen.

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš. Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl konat v jejich životě – ne podle naší představy, ale podle své moudrosti a lásky.

Amen.