Modlitby matek

Ve farnosti se setkávají maminky a společně se modlí. Odevzdáváme své děti, rodiny, farnost … do náruče milujícího Boha a modlíme se společně za ně.

Termín setkání 27. 5. v 17:15 hodin ve farní kapli sv. Rity.

Čtení z Písma

  1. Zveme Ducha Svatého, aby vedl naše setkání - Přijď, Duchu Svatý, veď naše srdce i rozum. Ujmi se vedení našeho setkání. Buď v každé naší myšlence a slovu, v každém úmyslu a motivu. Spoj nás v jednotě Ducha a ve vzájemné lásce i v zájmu o druhé. Spoj nás láskou Ježíše Krista. Amen

2.Modlitba za ochranu - Pane Ježíši, prosím tě, požehnej nám a ochraňuj nás, přikryj každou z nás svou drahocennou krví, aby se žádné zlo nedotklo ani nás ani tohoto domu. Vždyť přicházíme pokorně k tobě se svými starostmi a prosíme za své děti.

3.Modlitba za odpuštění - Pane Ježíši, přicházíme k tobě takové, jaké jsme. Litujeme svých hříchů. Prosíme tě, odpusť nám. Zcela se ti odevzdáváme, Pane Ježíši. Přijímáme tě za svého Pána a Spasitele. Uzdrav nás, změň nás, upevni v nás vnitřního člověka. Milujeme tě, Pane Ježíši, děkujeme ti, Pane Ježíši. Chceme tě následovat každý den svého života. Amen

4.Modlitba za jednotu – Pane, litujeme všeho, co nás rozděluje. Litujeme nelaskavých slov nebo myšlenek, ať jsou jakkoli nepatrné, protože mohou zničit naši jednotu. Chceme přijít k tobě, Pane, sjednoceny v srdci i mysli, proto tě prosíme, sjednoť nás nyní svou láskou. Děkujeme ti. Amen

5.Velebíme Boha modlitbami a písněmi – modlitba chval – žalm nebo zpíváme píseň

6.Prosba o spojení s jinými skupinkami matek – Milý Pane, spojujeme své modlitby se všemi skupinami modlících se matek po celém světě. Pane, myslíme naše prosby opravdově. Promarnily jsme příliš mnoho času starostmi a pokusy uspořádat věci vlastními silami, a také nečinností. Ale teď, Pane, spojeny se všemi ostatními matkami tvé rodiny, chválíme tě a děkujeme ti za novou naději, kterou nám dáváš, když ti přinášíme své děti.

7.Čtení z Písma svatého - „V Písmu se Otec setkává se svými dětmi ve velké lásce a mluví k nim.“

8.Modlitba díkůvzdání za mateřství - Díky tobě, milý Pane, za dar mateřství. Je to důstojné a požehnané povolání. Pane, často zapomínáme, jak velice nám věříš, když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče. Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy uměly docenit poslání matky.

9.Modlitba odevzdání při ukládání jmen do košíčku - Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka. Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě. Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem. Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť, když jsou v těžkostech. Vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává, ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří. Pomoz jim, aby byly silné. Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi, že s námi sdílíš radost i bolest, že jsi vítěz nad zlou mocí. Jsi s námi, když se smějeme, a pláčeš s námi v bolestech. Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme, abychom naplnily záměr, který máš s naším životem, a splnily své povinnosti v rodinách. Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit. Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na naše prosby. Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti, a že nás povzbuzuješ, abychom ti odevzdaly své problémy.

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ
Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku
na moje děti a vnuky
a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým
milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť
jim všechny hříchy.
Přikryj je svou Krví a chraň jejich
mysl, srdce i vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna
citová zranění jejich srdcí.
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.
Ochraňuj je na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém
jménu jim žehnám
a vyprošuji pokoj duše,
čistotu srdce a osvobození
od zlých myšlenek, slov a skutků.
Žehnám jim, aby dostali lásku, radost,
pokoj, životní moudrost,
chuť k modlitbě a k plnění
svých povinností, srdce
plné lásky k Tobě a k lidem.
Chraň je v životě před úklady Zlého,
před závislostmi různého druhu
a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj
duše a vše potřebné pro život.
Žehnám jim ve Tvém jménu,
aby byli zdraví duchovně,
duševně i tělesně, aby přišli
do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti,
že při nich stojíš a že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim
chovala s Tvou trpělivostí,
moudrostí a láskou. Amen.
Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš. Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl konat v jejich životě – ne podle naší představy, ale podle své moudrosti a lásky. Amen.