Rok 2021

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ – pravidelná setkávání se nekonala z důvodu mimořádných opatření v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19.

Leden

 • otec Mariusz nám v pátek 1. ledna 2021 požehnal a popřál do nového roku a zároveň nás vyzval k nelehkému úkolu k POMPEJSKÉ NOVÉNĚ
 • Tříkrálová sbírka – 20. ročník – se konala bez koledníků a s online kasičkou na webu sbírky. V naší diecézi, tj. Moravskoslezský kraj a Jesenicko se podařilo získat peněžní dary ve výši 20 439 668,– Kč. Výnos pokladniček ve Frenštátě p.R. činil 26 564,– Kč.
 • od Neděle Křtu Páně byly na základě usnesení vlády ČR všechny bohoslužby přemístěny do kostela sv. Jana Křtitele. Výjimku měly ranní mše svaté v úterý a ve čtvrtek v 7:30 hod.
 • apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“ vyhlásil papež František „Rok svatého Josefa“. Stalo se tak u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve
 • od 18. do 25. ledna jsme prožívali Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • TRIDUUM maminek se uskutečnilo ve dnech 29. – 31. ledna formou připojení k internetu na předem známý odkaz

Únor

 • v úterý 2. února jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu a byly nám požehnány svíce tzv. Hromničky
 • vždy první pátek v měsíci navštěvoval otec staré a nemocné farníky
 • také první pátek v měsíci se vždy od 16:00 hod. konala tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a byla příležitost ke Svátosti smíření
 • město Frenštát p. R. se stalo „Historickým městem roku 2020 v Moravskoslezském kraji“ – mimo jiné za opravu kostela svatého Martina
 • ve středu – 17. února – začala Popeleční středou postní doba. Vždy v pátek v 17:15 hod. se konala Křížová cesta
 • vyšlo nové číslo MAJAKu – únor 2021
 • v době postní jsme jako farnost zahájili tradici tzv. Farní půst (každý den se minimálně postil jeden člen farnosti)
 • od středy 24. února jsme vždy ve středu – nejblíže 22. dne v měsíci – prožívali pobožnost k sv. Ritě - patronce a pomocnici v beznadějných a neřešitelných situacích

Březen

 • pondělkem 1. března byla zpřísněna některá opatření v boji proti pandemii. Apoštolský administrátor biskup Martin David nás vyzval ke společné večerní modlitbě denně vždy ve 20:00 hodin
 • ve dnech 4. – 6. března se prostřednictvím YOUTUBE konala Duchovní obnova pro Modlitby matek se sv. Josefem
 • 13. března tomu bylo 8 let, co konkláve kardinálů dalo církvi a světu papeže Františka
 • ve středu 17. března se při mši svaté v 18:00 hod. udělovala Svátost pomazání nemocných (tuto Svátost přijalo 37 věřící z farnosti)
 • ve čtvrtek 25. března jsme prožívali slavnost Zvěstování Páně. Zároveň je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
 • od 26. do 28. března se uskutečnilo TRIDUUM Modlitby matek – opět formou připojení přes internet
 • 28. května jsme prožili Květnou neděli – tzv. Pašijovou

Duben

 • na bohoslužby Zeleného čtvrtku – 1. dubna, Velkého pátku – 2. dubna, Velikonoční vigilií v sobotu 3. dubna a potom Velikonoční neděli – 4. dubna jsme si zvolili individuálně variantu, vyzvedli si lísteček (vstupenku) – vše z důvodu Vládního nařízení ČR
 • 11. března – Neděle Božího milosrdenství – odpolední pobožnost v kostele sv. Jana Křtitele
 • 25. dubna – pobožnost ke cti sv. Marka se uskutečnila v kostele sv. Jana Křtitele nikoliv u kaple sv. Marka na kopci Marek nad Frenštátem p.R.
 • 26. dubna novým opatřením Vlády ČR skončilo omezení při bohoslužbách na 10%, zůstávají však rozestupy 2 metry a je povolen zpěv při bohoslužbě. Platí ovšem nadále používání roušek nebo respirátorů a při vstupu do kostela je nutno dezinfikovat ruce

Květen

 • 6. května 2006 spustila vysílání televize Noe – vzpomněli jsme 15–tý rok vysílání
 • měsíc květen je zvláště zasvěcen Matce Boží Panně Marii – májové pobožnosti: se konaly vždy v pondělí, středu a pátek po večerní mši svaté
 • 13. květen – slavili jsme Slavnost Nanebevstoupení Páně
  • připomínáme si zjevení Panny Marie nedaleko portugals. města Fatima
  • vzpomněli jsme 40. výročí atentátu na sv. Jana Pavla II.
 • další dvě události – 13. května – byly úzce spjaty s naší farnosti:
  • připomněli jsme si nedožitých 68 let P. Rudolfa Swienczka
  • blahopřáli jsme P. Mariuszovi, který před 21 lety přijal kněžské svěcení
 • nové číslo MAJAKu – vyšlo 20. května
 • od 29. května jsme se jako farnost zapojili do projektu „Otevřené chrámy 2021“
 • 30. května před 25 lety byla bulou Jana Pavla II. založena Diecéze ostravsko-opavská
 • 30. května – pobožnost u Panny Marie Lurdské na Horečkách a zároveň slavnost Nejsvětější Trojice

Červen

 • ve čtvrtek 3. června jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň jsme se modlili za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
 • v pátek 11. června jsme slavili Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • ve středu 23. června jsme prožili pobožnost k sv. Ritě. Intence, které jsme napsali a četli při této bohoslužbě, jsme svěřovali Bohu. Mše sv. po té pobožností byla sloužená v těchto intencích.
 • V pátek – 25. června – jsme při mši sv. děkovat za školní a akademický „rok“.
 • V neděli 27. června jsme v našem filiálním kostele prožívat pouť k sv. Janu Křtiteli. Odpoledne se konala pobožnost k tomuto světci a to v 15.00 hod v Trojanovicích u kapličky na Dílech
 • paní Katka Siudová nás vyzvala k pěší pouti na Velehrad. Ta se uskuteční ve dnech od středy 14.7. do soboty 17.7. Vycházet se bude od kostela sv. Martina ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Zájemci se hlásili do 30. 6.

Červenec

 • ve čtvrtek 1. července se konalo Setkání dětí a rodin s otcem Biskupem na Prašivé (účast cca 700 zájemců o toto setkání; podklad z www stránek Diecéze ostravsko-opavské)
 • 4. července podstoupil papež František operaci na římské klinice Gemelli, kde mu lékaři odebrali část tlustého střeva. Oznámil to vatikánský mluvčí Matteo Bruni dne 5. 7. 2021.
 • v pondělí 5. července se uskutečnila hlavní pouť v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Mše sv. se konaly v 9:30 (i s jáhnem), 11:00 a 14:00 hod. (s o. Markem Žukowskim – nemocničním kaplanem Městské nemocnice Ostrava)
 • Historická událost: před 90 lety bylo 5. července odhaleno sousoší sv. Cyrila a Metoděje a také socha pohanského boha Radegasta od frenštátského rodáka, sochaře Albína Poláška. Kopii sousoší sv. Cyrila a Metoděje a originál Radegasta si můžeme prohlédnout na frenštátské radnici.
 • Při této příležitosti nám předseda Matice radhošťské p. Drahomír Strnadel představil nejstarší občanku Trojanovic p. Ďatkovou (95 let). Ta byla účastná požehnání a odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v r. 1931 jako 5–tiletá holčička.
 • Ve středu 14. července vycházeli od kostela sv. Martina poutníci na pěší pouť na Velehrad, kterou organizovala p. Katka Siudová. Návrat poutníků a jejich přivítání bylo v neděli 18. července při mši svaté v 9:00 hodin
 • Od 7. do 15. července se o. Mariusz zúčastnil kněžských exerciií. Zastupoval o. Josef Kaňovský (výpomocný duchovní z Tiché)
 • Misijní klubko pod vedením p. Věry Chovancové uspořádalo ve dnech 22. – 25. července víkendový pobyt

Srpen

 • V neděli 15. srpna se uskutečnila v 9:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele „Děkovná mše svatá za letošní úrodu“ a následně v sobotu 21. srpna se od 15.hodin konaly „Tradiční dožínky“ u planiskového mostu
 • Ve dnech 19. – 22. srpna se konal prodloužený víkendový pobyt pro děti od 5 let z naší farnosti. Téma: Děti z Fátimy. Pobyt vedla sl. Zdislava Fialková

Září

 • 5. září proběhl u mších svatých v 7:30 a 9:00 hod. obřad žehnání aktovek a školních pomůcek
 • ve dnech 12. září – 15. září navštívil papež František sousední Slovensko
 • v měsíci září byla obnovena výuka náboženstvím pro 1. – 9. třídu (kromě 3. třídy)
 • 19. září vyšlo nové číslo farního časopisu MAJAK
 • ve středu – 22. září – se konala pobožnost a mše svatá k sv. Ritě
 • v sobotu 25. září v 15:00 hod. byla na faře požehnána kaple sv. Rity
 • ve dnech 24. – 26. září se konalo TRIDUUM MODLITEB MATEK
 • 28. září se uskutečnila pobožnost u kříže v Trojanovicích pod sedlem Pindule a to u příležitosti 270. výročí postavení tohoto kříže

Říjen

 • 2. října se konala ve Frýdku v Bazilice Navštívení Panny Marie Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu
 • 10. října přijalo 6 dětí Eucharistického Krista poprvé – První svaté přijímání, kostel sv. Jana Křtitele v 9:00 hodin
 • v měsíci říjnu byla obnovena výuka náboženství pro 3. třídu
 • 20. října se opět uskutečnila pobožnost a mše sv. k sv. Ritě
 • 23. října se konal výlet pro seniory.
 • 31. října v 15.00 byla na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost

Listopad

 • 14. listopadu jsme slavili slavnost sv. Martina – obě mše sv. se konaly ve farním kostele, což je kostel sv. Martina
 • 17. listopadu se uskutečnilo první setkání v rámci přípravy na přijetí Svátosti biřmování
 • v sobotu 20. listopadu se konalo setkání seniorů na faře
 • 21. listopadu jsme slavili Slavnost Ježíše Krista Krále
 • vyšel prosincový farní časopis MAJAK
 • 24. listopadu se konala pobožnost k sv. Ritě
 • znovu jsme byli o. Marouszem upozorněni hygienická opatření při bohoslužbách
 • 28. listopadu – začátek nového církevního roku a doby Adventu, byly požehnány adventní věnce
 • Roráty jsme prožívali vždy při ranních mších svatých (úterý, čtvrtek, sobota) vždy v kostele sv. Martina – D. K.

Prosinec

 • 8. prosince jsme slavili slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 12. prosince se uskutečnila sbírka na dostavbu Diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
 • v adventní době probíhal Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka – dar pro děti se zdravotním postižením na Papui Nové Guinei.
 • v pátek 17. prosince se konala adventní duchovní obnova. Začala mši sv. v 18:00 hod. a potom probíhala vedená adorace
 • 18. prosince v sobotu se uskutečnilo na faře další setkání seniorů
 • Zpovědní služba před Božím Narozením:
  • 20.12. Pondělí: 17.00 – 17.50 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (HK)
  • 22.12. Středa: 17.00 – 17.50 hod.; pak po mši sv. do 20.00 hod. (HK)
  • 23.12. Čtvrtek: 7.00 – 7.25 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (DK)
 • Bohoslužby o Vánocích:
  • 24.12. – „Půlnoční“ mše sv. (HK): 22.30
   25.12. – Slavnost Božího Narození – mše sv. (HK): 7.30 a 9.00
   26.12. – Neděle Svaté Rodiny – mše sv. (HK): 7.30 a 9.00 (při každé mši sv. obnova manželských slibů)
 • V rámci letošního „Misijního jarmarkujsme přispěli na misie částkou 12.400,– Kč. Tak hodně se v rámci adventního jarmarku vybralo poprvé. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!
 • V pátek – 31. 12. – od 17.00 bude tichá adorace a příležitost k svátostí smíření. A při večerní mši sv. v 18.00 hod. budeme děkovat za minulý rok a vyprošovat Boží pomoc do nového roku. Vše zakončíme krátkou pobožnosti.