Rok 2023

Pravidelné akce:

 • první čtvrtek v měsíci jsme se vždy při ranní mši svaté modlili za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
 • první pátek v měsíci navštěvoval otec starší a nemocné farníky (vždy na základě nahlášení v kostele nebo na faře nebo telefonicky)
 • každý pátek byla od 17:00 do 17:55 hod. vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k osobní tiché adoraci s možností přistoupit k svátostí smíření. V 17.40 hod. jsme se vždy modlili korunku k Božímu milosrdenství
 • první sobotu po ranní mši svaté vždy bývala pobožnost k Neposkvrněnému srdci Panny Marie a následovaly v kapli na faře modlitby Fatimského apoštolátu
 • každý večer ve 20:00 hod. jsme se spojili v modlitbě růžence za naši farnost a za mír
 • Výuka náboženství – na faře ve Frenštátě:
  • středa:
   12.45 – 13.30 hod. – 1. – 2. třída
   13.40 –
   14.25 hod. – 4. – 6. třída
   14.35 –
   15.20 hod. – 7. – 9. třída
   13.40
    – 14.25 hod. – 3. třída
 • vždy ve středu kolem 20. dne v měsíci jsme před mši sv. konali Pobožnost k sv. Ritě

Leden

 • v době od 1. do 15. ledna proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka (schválený záměr Charity Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2023 – auto pro sestřičky)
 • každý první čtvrtek v měsíci jsme se vždy modlili za nová kněžská a řeholní povolání
 • každý první pátek v měsíci navštěvoval o. Mariusz starší a nemocné farníky
 • každou první sobotu v měsíci se konala po ranní mši svaté pobožnost k Neposkvrněnému srdci panny Marie
 • během adventní doby se konal v H. K. Misijní jarmark – vybráno 9 550,– Kč
 • během r. 2022 se konalo několik aktivit našeho Misijního klubka a během celého roku se vybralo a odeslalo na pomoc dětem v misiích 22 623,– Kč
 • 31. prosince 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Pohřeb se uskutečnil ve čtvrtek 5. ledna v 9:30 na Svatopetrském náměstí
 • 7. ledna se konal v kostele sv. Jana Křtitele tříkrálový koncert na podporu Charity Frenštát p.R., organizovala jej Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p.R. – vybráno 9 221,–
 • ve dnech 27. – 29. 1. se uskutečnilo Modlitební TRIDUUM Modliteb matek
 • Charita Frenštát p.R. (převzato z Facebooku Charity Frenštát) – získáno celkem 818 526,– Kč

Únor

 • 8. 2. se uskutečnilo setkání rodičů dětí, které se připravují na první Svaté přijímání
 • 9. 2. uplynulo 48 let od narození našeho pana faráře o. Marousze
 • 11. 2. jsme slavili sválet Panny Marie Lurdské
 • 12. 2. se uskutečnilo přátelské setkání farníků – 15:00 hod. adorace v D. K., potom setkání na faře. Také jsme u obou mších svatých otci blahopřáli
 • 24. 2. vyšel nový MAJAK
 • 22. 2. jsme Popeleční středou započali dobu postní
 • každý pátek v době postní jsme se společně od 17:15 hod. modlili Křížovou cestu a vždy ji vedlo jedno ze společenství farnosti
 • 25. 5. se konal ve Sportovní hale Gymnázia v Příboře Děkanátní ministrantský turnaj v halové kopané, ve kterém se naši ministranti v kategorii starší umístili na 3. místě 🙂

Březen

 • v sobotu 4. 3. se konala na faře „Postní duchovní obnova“ , kterou vedl P. ThLic. Marek Kozák Th,D. – farář v Dobré. Téma: Ukřižování Ježíše Krista – poslední týden Jeho života
 • v sobotu 11. 3. v 9:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele přijali starší, staří a nemocní farníci Svátost pomazání nemocných
 • u příležitosti 30. výročí založení frenštátské Charity, se v úterý 14. 3. v 9:00 hod. v kostele sv. Martina konala děkovná mše sv., kterou sloužil o. bp. Martin David. Byli přítomní i kněží z okolních farností
 • od pátku 17. 3. od 18:00 hodin do soboty do 18:00 hodin se konala v naší farnosti adorace „24 hodin pro Pána“
 • v neděli 19. 3. se uskutečnilo setkání mužů na faře pod názvem „Setkání se sv. Josefem“
 • od neděle 19. 3. do neděle 2. 4. probíhal v kostele sv. Jana Křtitele „Misijní jarmark“
 • ve středu 22. 3. se konala pobožnost a mše svatá ke svaté Ritě
 • v sobotu 25. 3. u příležitosti Slavnosti Zvěstování Páně jsme se zároveň modlili – a je to den modliteb – za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

Duben

 • v sobotu 1. 4. v 18:00 hod. jsme se sešli u Chovanců a modlili jsme se venkovní Křížovou cestu, celkem se nás zúčastnilo 63 vč. Dětí
 • v neděli 2. 4. jsme společně slavili Květnou – Pašijovou neděli. V době od 15:00 do 17:00 hod. byla v kostele sv. Martina příležitost ke Svátosti smíření a v tom čase tichá adorace
 • oslava svatého TRIDUA:
  • 6. 4. Zelený čtvrtek – Památka umučení Páně, mše sv. v 18:00 hod. v H. K.
  • 7. 4. Velký pátek – Křížová cesta v 8:00 hod., Velkopáteční obřady v 18:00 hod. v H. K.
  • 8. 4. Bílá sobota – v 8:00 hod. modlitba breviáře – ranní chvály. Od 8:30 do 20:00 hod. adorační stráž. Velikonoční vigilie ve 21:00 hod. – vše v H. K.
 • v neděli 9. 4. jsme společně slavili Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • a následně v pondělí 10. 4. Velikonoční pondělí
 • v neděli 16. 4. v 15:00 hod. se konala v kostele sv. Martina pobožnost k Božímu Milosrdenství
 • ve středu 19. 4. se konalo Setkání seniorů
 • a v 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele Pobožnost k sv. Ritě
 • na pobožnost u kaple sv. Marka jsme se sešli v neděli 23. 4. v 15:00 hod. a vyprošovali jsme požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky za příznivé počasí a hojnou úrodu
 • Misijní jarmark - vybráno během Postní doby 9 640,– Kč. Peníze byly poslány na pomoc syrskému Aleppu – ničivé zemětřesení
 • v sobotu 22. 4. se konalo Setkání mládeže v 17:00 hod. na faře
 • 24. – 30. 4. jsme se zapojili jako farnost do „Týdne modliteb za duchovní povolání“

Květen

 • od 1. 5. do 31. 10 jsme se zapojili do akce Biskupství ostravsko-opavského „Otevřené chrámy“. Podle dohodnutého rozpisu se v kostele sv. Jana Křtitele stříhali v průvodcovské službě: Ondřej Fialka, Milena Mužíková, Noemi Přádková, Faustina Přádková. Kostel byl otevřen vždy v sobotu 11:00 – 16:00 hod. a v neděli 12:00 – 17:00 h.
 • v sobotu 6. 5. se v kapli na Radhošti uskutečnila již tradiční „Stanislavská pouť“
 • Májové pobožnosti v průběhu měsíce května se konaly vždy po večerní mši svaté
 • 13. 5. (sobota) jsme blahopřáli o. Mariuszovi k výročí 23 let přijetí Svátosti kněžství
 • v neděli 14. 5. se konalo v 16:00 hod. na faře modlitební setkání mužů
 • ve čtvrtek 18. 5. jsme slavili Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • v pátek 19. 5. jsme začali novénu před Slavnosti Seslání Ducha svatého
 • ve středu 24. 5. se konala Pobožnost k sv. Ritě – kostel sv. Jana Křtitele v 18:00 hod.
 • ve čtvrtek 25. 5. se sešli na faře v 18:00 hod. nadšenci deskových her
 • Minulý týden ve čtvrtek 18. 5. jsme v naší farnosti zahájili pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní. Bude každý čtvrtek dopoledne v D. K. Začne po ranní mši sv. a skonči v 12.00 hod.
 • v sobotu – 27. 5. – od 17.00 hod. bylo na faře setkání mládeže a pak v 19.00 hod. v kostele sv. Martina se konala Svatodušní vigilie. Byla to vedená adorace spojena s rozjímáním Božího slova
 • v neděli – 28. 5. – jsme byli otcem pozváni na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách. Začátek v 15.00 hod.

Červen

 • každý čtvrtek vždy od 8:00 hod. do 12:00 hod. se konala v kostele sv. Martina tichá adorace
 • ve čtvrtek 8. 6. jsme slavili v kostele a kolem kostela sv. Jana Křtitele Slavnost Božího Těla a Krve Páně
 • v neděli 11. 6. se v Katolickém domě uskutečnil koncert našich farníků
 • v pátek 16. 6. jsme prožili Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • v neděli 18. 6. přistoupilo 9 dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání
 • vyšlo nové číslo MAJAKu
 • jako každý měsíc i teď ve středu 21. 6. se uskutečnila pobožnost k sv. Ritě
 • ve čtvrtek 22. 6. se v Tiché v kostele sv. Mikuláše uskutečnila společná mše sv. kněží Novojičínského děkanátu
 • v pátek 23. 6. byl tradičně zapálen na Radhošti Svatojánský oheň
 • v neděli 25. 6. jsme společně prožili Slavnost narození sv. Jana Křtitele a odpoledne v 15:00 hod. se konala tradiční Pobožnost u kaple sv. Jana Křtitele Na Dílech

Červenec

 • tradiční setkání dětí a rodin s o. biskupem Martinem Davidem se konalo 1. 7. na Prašivé tentokrát pod heslem „Sdílej naději“. Zároveň byl vyhlášen letní prázdninová hra pod názvem „Léto s apoštoly aneb pootevřené chrámy 2023“
 • 2. 7. se na farní zahradě uskutečnilo farní odpoledne
 • v úterý 4. července papež František jmenoval dosavadního administrátora ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina Davida sídelním biskupem. Zprávu do Ostravy přivezl apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo
 • ve středu 5. 7. jsme slavili spolu s poutníky Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše svaté se konaly v kapli na Radhošti v 9:30, v 11:00 – s o. biskupem Martinem Davidem a ve 14:00 hod.
 • ve středu 12. 7. do soboty 15. 7 se konala „Farní pěší pouť na Velehrad“
 • pravidelně vždy v neděli odpoledne od 16:00 hod. se konalo Modlitební setkání mužů
 • další pravidelné adorace – čtvrtek po ranní mši sv. do 12:00 hod.
 • od 31. července do neděle 6. srpna jsme mnozí prostřednictvím TV Noe sledovali program ze Světových dnů mládeže v Lisabonu v Českém národním centru – z Diecéze ostravsko-opavské se zúčastnilo přes 400 účastníků a z Česka to bylo více než 3 tisíce mladých od 16 do 29 let.

Srpen

 • v sobotu 12. srpna se konaly tradiční „Dožínky“ a v neděli 13. srpna byla sloužena děkovná mše svatá
 • ve středu 23. srpna byla opět pobožnost k sv. Ritě
 • v sobotu 26. srpna jsme jako celá farnost (Frenštát p.R. a Tichá) uskutečnili pěší pouť na Radhošť, která začala ranní mši svatou v kostele sv. Martina v 6:45 hod.
 • pravidelně každý čtvrtek v době od konce ranní mše sv. do 12:00 hod. se konala tichá adorace. Věřící farnisti se střídali vždy po hodině
 • 30. prosince se naše Misijní klubko vypravilo na Svatý Hostýn
 • 31. srpna (čtvrtek) v 16:00 hod. proběhlo v katedrále Božského Spasitele slavnostní uvedení do úřadu biskupa Martina Davida

Září

 • 2. září se v odpoledních hodinách konalo (od 15:00 hod.)
 • a také v ten samý den od 16:00 hod. jsme opékali špekáčky na farní zahradě
 • v neděli 3. září při mších svatých byly požehnány všem školákům aktovky a školní pomůcky
 • otec biskup Martin David jmenoval P. Jana Czudka generálním vikářem a P. Daniela Víchu vikářem pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci
 • od 2. do 4. září jsme mohli sledovat apoštolskou cestu papeže Františka do Mongolska
 • od 10. září se opět začala scházet scholička pro děti od 4 let pod vedením Zdinky Fialkové
 • od 20. září začala výuka náboženství a to vždy ve středu na faře
 • Misijní klubko se scházelo opět od září vždy od 16:00 do 17:30 hod. na faře
 • v sobotu 16. září začala čtyřdenní cyklopouť k Panně Marii do Czenstochové
 • ve středu 20. 9. se setkali na faře senioři pod vedením Pavly Blablové
 • 22. – 24. září se uskutečnilo Triduum Modliteb Matek
 • ve čtvrtek 28. září v 19:00 hod. se konala Pastorační rada

Říjen

 • 7. října se od 17:00 hod. konala Diecézní pouť ve Frýdku – Místku. Úmyslem bylo obnova rodin a nová povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu
 • do 19. října se konala potravinová sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny ubytované v Ostravě – Staré Bělé
 • od 1. října do 16. června 2024 byla vyhlášena celoroční hra pro ministranty
 • 21. října jsme společně jeli na farní pouť: Glebinów (sanktuárium sv. Rity) – poutní místo Maria Hilf ve Zlatých Horách a Cvilín – poutní místo nad Krnovem
 • v neděli 22. října se uskutečnilo v rámci 180 let od založení Papežského misijního díla setkání a naším Misijním klubkem na faře – představení díla a zpěvem chválení Pána
 • 25. října – pravidelná bohoslužby ke sv. Ritě
 • 31. října – lucerničkový pochod „Pochod svatých“ – zorganizovalo Misijní klubko

Listopad

 • ve středu 1. listopadu se u příležitosti Všech svatých konala v 18:00 hod. mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
 • v neděli v 15:00 hod. jsme byli pozvání na tzv. Dušičkovou pobožnost na hřbitov, při které jsme se modlili na zamřelé
 • v neděli 12. listopadu jsme slavili Slavnost sv. Martina. Mše sv. byly v D. K.
 • ve dnech 20. – 26. listopadu jsme měli ve farnosti ostatky bl. Karla Acutise (19. 11. – prezentace na faře, 21. 11. slavnostní uvítání ostatků, 25. 11. večerní adorace v 19:00 hod. v kostele sv. Martina)
 • Otevřené chrámy: v 39 kostelích diecéze byla návštěvnost 243 499 návštěvníků. V naší farnosti – kostel sv. Jana Křtitele: celkem: 743 návštevníků z toho: 436 – bez výkladu 307 – s výkladem
 • v neděli 26. listopadu se někteří mladí zúčastnili ve Fulneku „Setkání s otcem biskupem Martine“ tzv. BISKUPu
 • vyšel další farní zpravodaj MAJAK

Prosinec

 • v sobotu 2. prosince se odpoledne na faře uskutečnilo tvz. Tvoření pro Adventní misijní jarmark
 • od soboty 9. prosince probíhaly ve farnosti rorátní mše svaté
 • ve středu 13. prosince se opět uskutečnilo Setkání seniorů
 • v sobotu 16. prosince jsme ve Frenštátě přivítali dovezení Betlémské světlo, které jako v jiných rocích dovezli skauti z Brna
 • v neděli 17. prosince bylo Betlémské světlo vneseno v 7:30 hod. do kostela sv. Martina a v 9:00 hod. do kostela sv. Jana Křtitele
 • V naší frenštátské farnosti jsme si mohli přijít zapálit Betlémské světlo v kostele sv. Martina a to od čtvrtku 21. 12. do soboty 23. 12. v době od 9:00 do 16:00 hodin
 • ve středu 20. prosince se konala pobožnost k sv. Ritě
 • letos jsme si připomněli 800 let od prvních jesliček, které nechal připravit sv. František v Grecciu v r. 1223
 • ve čtvrtek 21. prosince jsme se v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele rozloučili se zesnulým panem Janem Tichavským, který zemřel ve věku 90 let 16. prosince, dlouholetým předsedou KDU-ČSL a členem Marice Radhošťské, velice vzácným a obětavým člověkem
 • 21. prosince jsme zaznamenali tragickou střelbu na pražské Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Zemřelo 14 lidí, dalších 25 bylo zraněno
 • 22. prosince papež František vyjádřil blízkost obětem tragédie na FF UK
 • na sobotu 23. prosince byl vládou vyhlášen den státního smutku
 • v neděli 24. prosince na Štědrý den byla „půlnoční“ mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele a začala ve 22:30 hod.
 • v pondělí 25. prosince jsme slavili Slavnost Božího narození, v úterý 26. prosince svátek sv. Štěpána a ve středu 27. prosince nám bylo na přímluvu sv. Jana požehnáno víno
 • v neděli 31. prosince u příležitosti svátku sv. Rodiny obnovili manželé své manželské sliby