7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • V pondělí 3. 6. je v DPS ROŽNOVSKÁ mše svatá v 14.00 hod.
  • V pátek (první) od 15.00 – 18.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy. Po adoraci bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
  • V pátek dopoledne od 9.00 hod. budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
  • V sobotu bude společenství MANŽELŮ od 18.00 hod. na faře.
  • V sobotu 8. 6. nebude ráno mše svatá, ale večer v 21.00 hod. svatodušní vigilie, při které se budou obnovovat biřmovací závazky.
  • Příští neděli bude pobožnost u kaple PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni vaječina na Rekovicích.
  • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou za ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
  • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.