Archiv autora: Petr Kříbek

MISIJNÍ NEDĚLE

Úterý - Památka sv. Jana Pavla II., papeže
Sobota - Památka PM
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Ve středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V pátek je mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 26. 10. bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 – 19.30 hod. v D. K.
 • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní z 3.00 – 2.00 hod. budeme o hodinu déle spát. Změnou času se přesouvají večerní mše svaté z H. K. do D. K.
 • Příští neděli budeme slavit VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA dolního i horního (KRMÁŠ). V tento den je možné získávat plnomocné odpustky.
 • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
 • Ve středu 30. října bude KATECHEZE pro dospělé na faře v sále od 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve (křesťana a farnosti)

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Úterý - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Čtvrtek - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a také setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
 • Každou středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V sobotu 19. 10. je svatba Aleš Kikta – Aneta Andrlová v 10.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v Tiché v 18.00 hod.
 • Spolu s MISIJNÍM KLUBKEM se můžeme připojit k modlitbám za světové misie, v pátek 18. 10. v 17.30 hod. modlitbou růžence, v sobotu 19.10. po mši svaté adorací a v neděli děti zahrají pásmo v 16.00 hod. na faře v sále (misijní jarmark).
 • V sobotu 19. 10. bude první setkání seniorů v 15.00 hod. v Katolickém domě.

V sobotu 12. října byla ministrantská pouť na Hukvaldech a zde je několik fotek:

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Každou středu je výuka náboženství. Všechny třídy se vyučují v sále na faře, kromě 3. třídy, která bude v Katolickém domě.
 • Každou středu v kostele po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MANŽELŮ na faře v 18.00 hod.
 • V sobotu 12. října ministranti pojedou na diecézní setkání ministrantů na Hukvaldech. Odjezd z fary v 8.45 hod.
 • Dnes si zájemci živého růžence mohou po mši svaté vyzvednout kartičku s tajemstvím desátku, který se budu každý den modlit. Každou první neděli v měsíci bude výměna kartiček v zákristii.

ŘÍJNOVÁ POUŤ DO ZAŠOVÉ

V sobotu 5. října jsme se už podruhé vypravili na pouť do Zašové. Ač počasí nám nepřálo a celý den pršelo, i přesto jsme společně prožili mši svatou v 10.30 hod. v kostele Navštívení PM. Ve mši svaté jsme prosili o potřebné milosti pro farnost, v modlitbě růžence jsme prosili PM o požehnání pro pastorační činnost v naší farnosti, zvláště za dar ODPUŠTĚNÍ. Na pouti se nás sešlo asi 40 farníků. Někteří odvážlivci přijeli v dešti na kole. Po mši svaté a společném růženci jsme měli příjemné posezení v sále kláštera a poté jsme se vypravili k prameni Stračka, napít se zázračné vody.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Jeronýma, kněze
Úterý - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Památka Andělů strážných
Pátek - Památka sv. Františka z Assisi
Sobota - Památka PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod. a s KATECHUMENY v 20.00 hod.
 • Ve středu 2. října začíná výuka náboženství: 1. –2. třída od 13.45 – 14.30 v sálu (3. třída), 4. –6. třída od 14.30 – 15.15 hod.; 7. –9. třída od 15.15 – 16.00 hod.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné i ve městě. V pátek je v 7.30 mše svatá v D. K. večer v 18.00 hod. v H. K. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté je společná řízená farní adorace.
 • Od 17.00 – 18.00 hod. na faře je SCHOLIČKA.
 • V sobotu 5. října nebude ranní mše svatá v D. K. Jako farnost jedeme na farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod., autobus pro nedostatek zájemců nepojede, ale ti, kteří jsou napsáni pojedou auty, odjezd od kostela horního v 9.30 hod. Poutníci na kolech budou odjíždět od fary v 7.30 hod.

Celý příspěvek

ODPUŠTĚNÍ

Milí farníci, v minulém pastoračním roce jsme usilovali o odevzdanost. Odevzdat se Bohu takový jaký jsem, předpokládá bojovat o sebepřijetí, že jsem obdarovaný a mám, co nabídnout, ale také hříšný a slabý. Odevzdat se znamená svěřit se s tím, co mám a jsem. Bohu nemůže naše nedokonalost zabránit v jeho působení v našem životě. Odevzdanost je první krok pro nás, abychom se přijali a Bohu nabídli jako jeho nástroje pro Boží království.

Druhým krokem je ODPUŠTĚNÍ, o které bychom měli usilovat pro tento pastorační školní rok. První projev Boží lásky je, že nám odpouští naše hříchy, aby v nás mohla být obnovená láska. Písmo svaté nás stále vybízí k odpuštění, ať už v modlitbě Otčenáš nebo i na jiných místech. Ježíš, když prochází zemi a činí zázraky, říká: „Odpouštějí se ti hříchy, jdi a už nehřeš.“ Kristův kříž je svědectvím, že nám Bůh odpouští. Bůh Otec v tom má jasno, ale my mnohdy váháme a pochybujeme přijmout Boží odpuštění a tím zároveň i lidské. Bez zkušenosti s odpuštěním, nemůžeme žít správně a vůbec bychom nedokázali pochopit logiku Božího odpuštění. Všichni potřebujeme zakusit odpuštění a to na všech rovinách našeho bytí, ať ve vztahu k Bohu, k sobě, k druhému i k samotnému stvoření.

Celý příspěvek

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE

Drazí rodiče, výuka náboženství začne ve středu 2. října na faře ve Frenštátě.
1. – 2. třída – 13.45 – 14.30 hod. ve farním sále (Lucie Gajdušková)
3. třída – 13.45 – 14.30 hod. v Katolickém domě (otec Petr)
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 hod. ve farním sále (Pavla Blablová a otec Petr)
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 hod. ve farním sále (Pavla Blablová a otec Petr)

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Sobota - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání s novými KATECHUMENY v 19.00 hod.
 • V pátek je v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
 • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V sobotu je SLAVNOST SV. VÁCLAVA mše svatá bude v 7.30 hod. v horním kostele. Před bočním oltářem se pomodlíme litanie k sv. Václavovi.
 • V sobotu na Radhošti je mše svatá za nenarozené děti v 13.00 hod.
 • V sobotu 28. 9. od 18.00 hod. je adorace s přímluvnou modlitbou v D.K.
 • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM V pátek po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši svaté v horním kostele, v neděli je adorace v 16.00 hod. v D.K.
 • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zákristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili desátek každý den za potřeby farnosti.
 • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod.. Na kole se vyjíždí v 7:30 do fary.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY

Jednoho zářijového pátečního večera, 13. září, jsme se společně s ostatními maminkami vydaly na chaloupku, která je uprostřed krásné přírody Hutisko – Solanec, abychom po celý víkend měly otevřená srdce a naslouchaly v tichu a mlčení Bohu. Tématem obnovy byla modlitba. Otec Petr nás celý víkend vedl a povzbuzoval, abychom dokázaly správně odpovědět na Boží volání, byl pro nás Bůh na prvním místě a milovali ho nezištně. A o co v modlitbě jde, vyjadřuje krásně Petr z Alkantary: „Ve vnitřní modlitbě se duše očišťuje od hříchu, posiluje její láska, víra se hluboce zakořeňuje, upevňuje naděje, duch se raduje, v duši se usídluje něha, srdce se zušlechťuje, odhaluje se pravda, pokušení přemůže a zapaluje se touha po nebi.“

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek - Památka sv. Ondřeje Kim –Taegona, kněze, Pavla Ha-sanga a druhů, mučedníků
Sobota - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ V 19.00 hod. a v 20.00 hod. KATECHUMENŮ.
 • V pátek v 17.00 hod. se poprvé sejde scholička v tomto školním roce, prosím rodiče, aby poslali své děti.
 • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V sobotu je SVATBA v 11.00 hod. Jan Fialka a Jarmila Drongová.
 • Příští neděli v Tiché při mši svaté v 10.30 se bude udělovat sv. biřmování z rukou pomocného biskupa Mons. Martina Davida.
 • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zakristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili každý den desátek růžence za potřeby farnosti.
 • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM maminek.
 • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod. Někteří se mohou vydat pěšky anebo na kole.