Archiv rubriky: Ohlášky

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky církve
Úterý – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. Večer v 19.00 hod. je setkání CHLAPŮ na faře a od 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod. Večer v 19.00 hod MINISTRANTSKÁ schůzka v 19.00 hod. na faře.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře od 18.00 hod.
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou na ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Příští neděli V TICHÉ bude slavená slavnost Těla a Krve Páně a půjde se i průvodem kolem kostela s NS. U nás ve farnosti se slavnost Těla a Krve Páně bude slavit ve čtvrtek 20. června, mše svatá začne v 17.30 hod. v H. K. a po ni se půjde průvodem do D. K. Cestou se zastavíme u čtyř oltářů.

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • V pondělí 3. 6. je v DPS ROŽNOVSKÁ mše svatá v 14.00 hod.
 • V pátek (první) od 15.00 – 18.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy. Po adoraci bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne od 9.00 hod. budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
 • V sobotu bude společenství MANŽELŮ od 18.00 hod. na faře.
 • V sobotu 8. 6. nebude ráno mše svatá, ale večer v 21.00 hod. svatodušní vigilie, při které se budou obnovovat biřmovací závazky.
 • Příští neděli bude pobožnost u kaple PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni vaječina na Rekovicích.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou za ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek - Svátek Navštívení PM
Sobota - Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • V pondělí 27. 5. je setkání CHLAPŮ na faře od 19.00 hod. A od 20.00 hod. je setkání KATECHUMENŮ. Začíná nový cyklus příprav pro dospělé ke křtu, anebo k prvnímu sv. přijímání. Příprava bude probíhat vždy co 14 dnů.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně mše svaté budou v 7.30 hod. (D. K.) a v 18.00 hod. (H. K.)
 • V pátek bude MINISTRANTSKÁ schůzka v 19.00 hod. na faře.
 • V sobotu 1. 6. je děkanátní pouť ve Frýdku, proto nebude setkání mladých na faře. Program poutě: od 16.00 hod. modlitba růžence, od 17.00 hod. adorace před NS a v 18.00 hod. mše svatá s otcem biskupem za nová kněžská povolání a za rodiny.
 • Příští neděli při mši svaté v 9.00 hod. děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání. V pátek v 17.00 hod. bude první sv. zpověď. V sobotu v 9.00 hod. bude nácvik v H. K.
 • Děkuji všem, kteří se zasloužili o NOC KOSTELŮ a vynaložili úsilí, aby ostatní mohli být obdarování skrze bohatství programu a každého setkání.
 • V sobotu 8. června bude svatodušní vigilie v 21.00 hod. v H.K., při které se obnoví biřmovací závazky.

5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Klementa Maria Hofbauera
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Příští neděli je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 • V pátek proběhne „NOC KOSTELŮ“ v naší farnosti v kostele sv. Martina. Program viz. plakátek. Noc kostelů začne v 18.00 – 22.00 hod. Večerní mše svatá bude v dolním kostele. Ve čtvrtek v 19.00 hod. se připraví věci potřebné k této akci.
 • V sobotu 25. 5. je VEČER CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina.
 • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
 • V zákristii si můžou rodiče vyzvednout přihlášky na příměstský tábor Misijního klubka.
 • Dnes si můžete rozebrat nové číslo farního časopisu MAJAK.

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka Panny Marie Fatimské
Úterý – Svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
• V pondělí 13. 5. je setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod.
• Ve středu je náboženství jako obvykle.
• V pátek 17. 5. bude MINISTRANTSKÁ schůzka na faře v 19.00 hod.
• V sobotu 18. 5. se odjíždí na farní pouť do Králík od kostela sv. Jana (Horní kostel) v 7.00 hod. Předpokládány návrat kolem 19.00 hod. Cena na dospělého je 250 Kč. Pro početnější rodinu se za dítě platí 100 Kč. Prosím farníky, aby se zapsali, neboť je volná polovina autobusu. Ranní mše svatá z tohoto důvodu nebude.
• V sobotu nebude setkání MLADÝCH na faře.
• Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
• Příští neděli vyjde nové číslo farního časopisu MAJAK.

3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Středa – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

 • V pondělí 6. 5. je setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu 8. 5. bude mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto nebude večer mše svatá v 18.00 hod. V 15.00 hod. bude mše svatá ve Staré škole na Kopané na poděkování za ukončení 2. světové války u nás. Potom se půjde průvodem ke kapličce, kde bude májová pobožnost.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • Večerní mše svatá v pátek bude v 18.00 hod. v D.K.
 • V sobotu 11. 5. setkání MANŽELŮ na faře od 18.00 hod.
 • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapisovali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.
 • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
 • Děkuji všem, kteří pomohli připravit pohoštění u příležitosti požehnání fary.

2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Středa – Památka sv. Josefa, dělníka
Čtvrtek - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštola
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí 29. 4. bude setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu 1. 5. mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto není večer v 18.00 hod.
 • Ve středu výuka náboženství nebude.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V pátek 3. května od 15.00 – 17.55 bude vystavená NS k adoraci a je možnost sv. smíření. Večerní mši svatou bude sloužit o. biskup Martin. Po mši svaté bude adorace a požehnání horního patra fary s malým občerstvením.
 • V sobotu 4. 5. budou litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V sobotu budou mít společenství MLADÍ na faře od 18.00 hod.
 • V neděli při mši svaté v 9.00 hod. bude křest Sofie Kiktové.
 • V pondělí 6. 5. bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře.

Celý příspěvek

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • V středu je výuka náboženství.
 • Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod.
 • V sobotu 27. 4. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • O neděli Božího milosrdenství bude pobožnost ke sv. Marku u kaple na Marku. Možnost sv. smíření bude od 14.00 hod. – 14.55 hod. u kapličky sv. Marka pro získání plnomocných odpustků.
 • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí – Svatého týdne
Úterý – Svatého týdne
Středa – Svatého týdne
Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Památka Umučení Páně
Sobota - Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Příští neděli je sbírka na kněžský seminář a na bílou sobotu pokladnička u Božího hrobu je sbírka na Sv. zemi.
 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky od 4. – 9. třídy budu zpovídat od 14.30 hod. v D.K. Ve středu po mši svaté bude nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek.
 • BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍM TRIDUU: Zelený čtvrtek v 18.00 hod. (Tichá 16.30 hod.); Velký pátek v 18.00 hod. (Tichá v 16.30 hod.); Bílá sobota v 21.00 hod. (Tichá v 18.30 hod.); Neděle Vzkříšení 7.30, 9.00 (Tichá v 10.30 hod.); Velikonoční pondělí v 7.00, 9.00 hod. (Tichá v 8.00 hod.)
 • Zelený čtvrtek kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.

Celý příspěvek

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Pátek 12.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 hod. –dle potřeby (H.K.)
Sobota 13.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – 9.00 hod. (D.K.)
Neděle 14.4. (zpovědní den) – 14.30 – 17.30 hod. (D.K.)
Pondělí 15.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)
Úterý 16.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – dle potřeby (D.K.)
Středa 17.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se nebude zpovídat!!!