POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ

MALÉ DĚTI:
KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD DO JERUZALÉMA (Mt 21,1–11)
„Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“
Ve Svatém týdnu se pomodlím s rodiči křížovou cestu

STARŠÍ DĚTI:
KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD DO JERUZALÉMA (Mt 21, 1–11)
„Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“
Ve Svatém týdnu se pomodlím křížovou cestu
„Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.“
Budu pokorně přijímat výzvy rodičů – každodenní kříže
Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil.
Budu se účastnit velikonočního tridua v kostele (dle situace prostřednictvím TV NOE…..)
DOSPĚLÍ:
KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD DO JERUZALÉMA (Mt 21,1–11)
„Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“
Ve Svatém týdnu se pomodlím křížovou cestu
„Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.“
Budu pokorně přijímat každodenní kříže
Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil.
Budu se účastnit velikonočního tridua v kostele (dle situace prostřednictvím TV NOE…..) a poděkuji Ježíši, že nás svým křížem vykoupil

MALÉ DĚTI:
5. POSTNÍ NEDĚLE – VZKŘÍŠENÍ LAZARA (Jn 11,1–45)
Ježíš jí řekl: " Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"
Pomodlím se za zemřelé v rodině i ve farnosti (Zdrávas Maria)

STARŠÍ DĚTI:
5. POSTNÍ NEDĚLE – VZKŘÍŠENÍ LAZARA (Jn 11,1–45)
Ježíš jí řekl: " Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"
Navštívím hřbitov a pomodlí se za zemřelé a každý den se pomodlím za duše v očistci.
Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.“.
Budu dodržovat desatero – budu svědomitěji plnit své povinnosti, poslouchat rodiče, plnit si své věci do školy a správně využívat svůj čas.
„Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“
Budu se učit více důvěřovat Bohu
DOSPĚLÍ:
5. POSTNÍ NEDĚLE – VZKŘÍŠENÍ LAZARA (Jn 11,1–45)
Ježíš jí řekl: " Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?
Pomodlím se desátek růžence, který obětuji za zemřelé. (Ježíš, který vstal z mrtvých)
Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.“
Budu dodržovat desatero – vyberu si jedno přikázání, ve kterém selhávám a budu se v něm, snažit zlepšit.
„Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“
Budu se učit více důvěřovat Bohu

MALÉ DĚTI:
4. POSTNÍ NEDĚLE – UZDRAVENÍ SLEPÉHO (Jn 9,1–41)
„Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl – Budu prosit za nemocné – (Otčenáš)

STARŠÍ DĚTI:
4. POSTNÍ NEDĚLE – UZDRAVENÍ SLEPÉHO (Jn 9,1–41)
„Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl
-
Budu se modlit za nemocné ve farnosti
Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena.
-
Budu prohlubovat svou víru – duchovní četbou
Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.’ Proto váš hřích trvá.“
-
Najdu si čas na mši svatou ve všední den a poděkuji za dar eucharistie (využívat častěji sv. přijímání a sv. zpověď) a budu večer zpytovat své svědomí.

DOSPĚLÍ:
4. POSTNÍ NEDĚLE – UZDRAVENÍ SLEPÉHO (Jn 9,1–41)
„Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl
-
Budu se modlit za nemocné ve farnosti a prosit za dar obrácení – duchovní světlo – víry.
Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena.
-
Budu se snažit druhé neodsuzovat, ale vidět v nich Krista, který pro ně také umírá na kříži.
Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.’ Proto váš hřích trvá.“
-
Nebudu zanedbávat zpytování svědomí, budu se učit litovat svých hříchů a děkovat za přijaté dary a milosti toho dne.

MLADŠÍ DĚTI:
3. POSTNÍ NEDĚLE – JEŽÍŠ A SAMAŘSKÁ ŽENA (Jn 4,5–42)
„Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.!“ – Budu šetřit vodou

STARŠÍ DĚTI:
3. POSTNÍ NEDĚLE – JEŽÍŠ A SAMAŘSKÁ ŽENA (Jn 4,5–42)
„Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo ti říká: `Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“
-
Bude více šetřit životní prostředí (nebudu plýtvat vodou, budu třídit odpad)
„Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.!“
-
Každý večer poděkuji Bohu za dar křtu a alespoň za jednu věc, za kterou jsem vděčný.
Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: "Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo.
-
Zapamatuji si nedělní čtení nebo evangelium a doma si ho znovu přečtu (budu z něho čerpat celý týden)

DOSPĚLÍ:
3. POSTNÍ NEDĚLE – JEŽÍŠ A SAMAŘSKÁ ŽENA (Jn 4,5–42)
„Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo ti říká: `Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“
-
Budu prosit za dar víry, dar spásy, (v rodině, ve farnosti, v práci, pro sousedy…)
„Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.!“
-
Poděkuji za dar křtu a budu se modlit za katechumeny. Poděkuji za to, že jsem členem Kristovy Církve a pokusím se zapojit do Církve (života farnosti) např. modlitbou, službou……(lektorství, úklid, zpěv ve sboru atd.)
Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: "Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo.
-
Každý den otevřu Bibli a přečtu si alespoň jednu větu (slovo – věta, ať se stane pokrmem pro můj každodenní život)