28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátosti v naši farnosti:

 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Sv. přijímání je možné přijmout po mši sv. (cca do půl hodiny po ukončení mše sv.)
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

 

Pondělí – Památka sv. Radima, kněze
Středa – Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Čtvrtek – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
Sobota – Památka sv. Ignáce Antiochiského, biskupa a mučedníka
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob. Mše svaté ať se účastí ti, kteří mají sjednanou intenci.
 • Setkání seniorů vzhledem k situaci je pro tento měsíc zrušeno.
 • Ruší se také veškeré akce s účastí nad 10 lidi.
 • Setkání mužů bude v pondělí 12.10. po mši sv. na faře ve Frenštátě. (cca v 19.00)
 • Výuka na ZŠ pokračuje, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou.
 • Z důvodu omezeného počtu věřících na bohoslužbách neproběhne v neděli 18. října sbírka na misie. Náhradní termín sbírky bude včas oznámen.
 • Jsou k prodeji stolní a misijní kalendáře na rok 2021.
 • Jsou ještě volné úmysly mší sv. na tento rok.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

SLOVO APOŠTOSLKÉHO ADMINISTRÁTORA

Milí bratři a sestry,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prosto- rách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob.

V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bo- hoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělo- vacích prostředků a videopřenosů.

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom proje- vů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK, prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemo- ci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno do- stupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se může- me při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako tito naši ne- beští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje.

Také je na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David apoštolský administrátor

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence za ukončení pandemie

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených mož- ností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pande- mii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských ze- mí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné,
zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.