Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

Zemřel P. Petr Dokládal

V pátek 23.10.2020 ve 14.30 hod. zemřel v nemocnici v Novém Jičíně P. Petr Dokládal. Mše svatá v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně bude ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 9 hod.

Po mši svaté bude převezen do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde bude tentýž den, 29. 10. 2020 ve 13.00 hod. mše svatá a po skončení bude uložen do hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény a Jakuba v Koclířově.

V naší farnosti působil v letech 1992 – 1997.

více informaci zde.

Omezení bohoslužeb od 22.10.2020

Milí farníci, vzhledem k stávající situaci od 22.10.2020 se v našich farnostech, Frenštát p. Radhoštěm a Tichá, ruší do odvolání všechny mše sv. s účastí lidi.

Po domluvě je možné zajistit tyto pastorační služby:

 • individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných: obřad pomazání nemocných a podání viatika)
 • sv. zpověď
 • pohřeb v kostele nebo poslední rozloučení na hřbitově (max. počet osob – 10)

Svaté přijímání je možné přijmout:

 • ve farním kostele sv. Martina:
  • pondělí: od 18.00 do 19.00 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • středa: od 17.00 do 19.00 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • čtvrtek: od 7.30 do 8.30 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • pátek: od 18.00 do 19.00 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • sobota: od 7.30 do 8.30 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • neděle: od 9.45 do 11.00 hod.
 • v kostele v Tiché:
  • neděle: od 11.15 do 12.00 hod.

(prosím, aby tuto možnost využily pouze osoby zdravé, bez příznaků nemoci)

Dále sdělujeme:

 • od pondělka do neděle budu sloužit mše sv. bez účasti věřících na předem objednané úmysly. Pokud byste chtěli ten svůj úmysl přesunout na jiný termín, dejte co nejdříve vědět.
 • v neděli v 9.00 hod. bude v kostele sv. Martina sloužená mše sv. bez účasti věřících: na předem objednaný úmysl na tuto hodinu mše sv. Pokud byste chtěli ten svůj úmysl přesunout na jiný termín, taký dejte co nejdříve vědět. Tuto mši sv. budete moci sledovat on-line.
 • úmysly nedělních mší sv. z DK (7.30) a z Tiché (10.30) budou odsloužený po domluvě v jiném termínu.
 • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování nemocných volejte na telefonní číslo 734 267 686.
 • není omezená návštěva hřbitovů.
 • otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Spojme se také vždy ve 20.00 hod. v modlitbě sv. růžence.

V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky) samozřejmě můžete finančně podpořit farnost převodem nějaké částky na účet farnosti, který najdete na farních stránkách. Za každý, i ten nejmenší dar: Pán Bůh zaplať!

s modlitbou
+!
o. Mariusz
váš farář

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek – Památka sv. Jana Pavla II, papeže
Sobota – Sobotní Památka Panny Marie
Neděle – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Rozhodnutím vlády se omezují počty účastníků bohoslužeb na 6 osob. Mše svaté ať se účastí ti, kteří mají sjednanou intenci. Ruší se také veškeré akce s účastí nad 6 lidi.
 • Výuka náboženství bude obnovena, jakmile se děti vrátí do školy.
 • Jsou k prodeji stolní a misijní kalendáře na rok 2021. Jsou ještě volné úmysly mší sv. na tento rok.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií buď před mši sv., nebo po ní (cca do půl hod. po ukončení mše sv.).
 • V neděli v DK do cca 9.00 hod., v HK do cca 10.30 hod., v Tiché do cca 12.00 hod.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátosti v naši farnosti:

 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Sv. přijímání je možné přijmout po mši sv. (cca do půl hodiny po ukončení mše sv.)
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

 

Pondělí – Památka sv. Radima, kněze
Středa – Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Čtvrtek – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
Sobota – Památka sv. Ignáce Antiochiského, biskupa a mučedníka
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob. Mše svaté ať se účastí ti, kteří mají sjednanou intenci.
 • Setkání seniorů vzhledem k situaci je pro tento měsíc zrušeno.
 • Ruší se také veškeré akce s účastí nad 10 lidi.
 • Setkání mužů bude v pondělí 12.10. po mši sv. na faře ve Frenštátě. (cca v 19.00)
 • Výuka na ZŠ pokračuje, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou.
 • Z důvodu omezeného počtu věřících na bohoslužbách neproběhne v neděli 18. října sbírka na misie. Náhradní termín sbírky bude včas oznámen.
 • Jsou k prodeji stolní a misijní kalendáře na rok 2021.
 • Jsou ještě volné úmysly mší sv. na tento rok.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

SLOVO APOŠTOSLKÉHO ADMINISTRÁTORA

Milí bratři a sestry,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prosto- rách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob.

V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bo- hoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělo- vacích prostředků a videopřenosů.

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom proje- vů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK, prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemo- ci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno do- stupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se může- me při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako tito naši ne- beští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje.

Také je na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David apoštolský administrátor

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence za ukončení pandemie

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených mož- ností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pande- mii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských ze- mí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné,
zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Bruna, kněze
Středa – Památka Panny Marie Růžencové
Pátek – Památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Sobota – Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes si můžete vyměnit růžencové tajemství.
 • Děkuji za přispěvek na opravy chrámů ve Svaté zemi. Vybralo se: Frenštát: 1479 Kč; Tichá 796 Kč.
 • Ve středu v 17.15 zvu na společnou modlitbu sv. růžence.
 • Jsou ještě volné intence mší sv. na tento rok.
 • Vzadu kostela máte také možnost přispět na mše sv.: „Za duše v očistci a za obrácení hříšníků“.
 • Setkání mužů bude v pondělí 12.10. po mši sv. na faře ve Frenštátě. (cca v 19.15)
 • sobotu 17.10. zveme na společnou adoraci v předvečer Misijní neděle. Dolní kostel v 18.00.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Úterý v 18.00 hod, na faře ve Frenštátě: Modlitby Matek.
 • Pátek v 17.00 hod., na faře ve Frenštátě: setkání scholičky.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Úterý – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek –
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek –
Památka sv. Andělů strážných
Sobota – Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 16.00 hod., v rámci Triduum Modliteb Matek, zveme na společnou Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Zitra v H.K. nebude večerní mše sv. ale v 9.00 hod. A na Radhošti v 13.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za ochranu počatého života“.
 • Ve čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská a řeholní povolaní.
 • Na první pátek dopoledne chci navštívit nemocných. Nahlaste je prosím do čtvrtka.
 • Pátek od 15.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • A po večerní páteční mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marií.
 • Příští neděli bude výměna růžencových tajemství.
 • Do konce září je ještě možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na Farních stránkách a na vývěsce.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola
Středa – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy ve farnosti.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na FS a na vývěsce.
 • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) s rodinami na „školní mši sv.“. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
 • Maminky a babičky zveme na Modlitební setkání Modliteb Matek, které se uskuteční od pátku do neděle (25.–27. září) v kostelích ve Frenštátě. Podrobností najdete na plakátku.
 • V sobotu v 18.00 zveme do dolního kostela k Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Povýšení svatého kříže
Úterý - Památka Panny Marie Bolestné
Středa –
Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na církevní školy.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • Dnes v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení te sochy. Udělejte si čas a přijďte.
 • V sobotu od 15.00 hod. v Katolickém domě bude setkání seniorů.
 • Hodiny náboženství v našich farnostech (kromě 3.tř) budou jak vloni. Rozpis na FS a na vývěsce.
 • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) na „školní mši sv.“. Budou až ten další týden. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  Pobožnost u sochy Panny Marie na Bystrém

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Úterý - Svátek Narození Panny Marie
Sobota - Jména Panny Marie
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý se na Mariahilf koná diecézní Pouť kněží. Prosím Vás o modlitbu za nás za kněze.
 • Setkání Pastorační Rady Farnosti bude na faře ve Frenštátě ve středu (9.9.) na faře v Tiché ve čtvrtek (10.9).
 • Příští nedělí bude sbírka na církevní školy.
 • Také příští neděli v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení sochy. Jste srdečně zváni.
 • Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, ať to udělá co nejdříve. Od 14.9. snad už začneme vyučování.
 • Vzadu jsou k rozebrání časopisy: MAJAK a OKNO.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Žehnání aktovek

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

první Čtvrtek v měsíci – Památka sv. Řehoře Velikého
první Pátek v měsíci
první Sobota v měsíci
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za včerejší účast na naší pouti na Radhošti.
 • Ve čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská a řeholní povolaní.
 • Na první pátek dopoledne chci navštívit nemocné. Nahlaste je prosím do čtvrtka.
 • Pátek od 15.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • A po večerní páteční mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marií.
 • Příští neděli bude výměna růžencových tajemství.
 • Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, ať to udělá co nejdříve.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Fotky z pouti na Radhošť.