27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana XXIII.
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod.
 • V pondělí bude společenství chlapů na faře od 18.45 hod.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu bude setkání mladých na faře v 18.00 hod.

FARNÍ POUŤ DO ZAŠOVÉ

V sobotu 6. října jsme se vydali jako farnost do Zašové na pouť k Panně Marii Zašovské. Každý si vybral jakou cestou se chce vydat, ať už pěšky z Rožnova nebo na kole, vlakem, autem. Nakonec jsme se všichni setkali na mši svaté v 12.30 hodin. Po mši jsme se pomodlili růženec na úmysl za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Po seznámení s místem jsme se občerstvili dobrým koláčem, kávou a čajem v klášteře. Děkujeme Zašovské matici za přijetí a prohlídku kláštera.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Památka sv. andělů strážných
Čtvrtek - Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Sobotní památka k PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb p. Pavly Špačkové v 14.30 hod. v H.K. Z toho důvodu mše svatá v DPS Rožnovská bude až třetí pondělí v měsíci 15.10.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
 • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Scholička bude v pátek od 17.00 – 17.55 hod. na faře. Od 15.00 – 18.00 hod. v HK se bude zpovídat a také bude vystavená NS. Po mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.30 hod. Zároveň zvu k pouti do Zašové, kterou bych chtěl obětovat za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Mše svatá bude v 12.30 hod., po mši adorace – svátostné požehnání a posezení. Každý pojede po vlastní ose (kolo, vlak, autobus, auto atd.) Kdo chce jet na kole, bude se vyjíždět od fary v 9.00 hod.

 

TRIDUUM – MODLITEB MATEK

Od 28. – 30. září se setkávaly maminky a babičky k modlitbě za své rodiny, děti, vnoučata spolu s maminkami po celém světě. CESTA – to byl symbol tohoto tridua. Po cestě kráčíme k Bohu a procházíme různým údobími života, někdy procházíme poušti, jindy krajinou rozkvetlou. Na konci cesty byl kříž a za ním nádherná krajina – zaslíbená země, kterou nám Ježíš daroval, vybojoval skrze svou láskou, kterou protrpěl na kříži. Ježíš je CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

VÍKENDOVKA – ŠTRAMBERK 2018

Ve dnech 21. – 23. září se uskutečnil výlet pro děti a mladé farnosti. V pátek po večerní mši svaté se vyjelo vlakem směrem Štramberk, kde se odehrál společný pobyt. Během těchto dní děti poznávali život sv. Bernadetty. Děti si zahrály různé hry, vyrobily se svůj vlastní růženec atd. Celkem nás bylo kolem 30. A tak to vypadalo:

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Sobota - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude společenství chlapů na faře v 19.00 hod. Rozjímání nad nedělním evangeliem – Písmem svatým.
 • V úterý je setkání EKONOMICKÉ RADY na faře v 18.00 hod.
 • Od středy už probíhá výuka KATECHISMU pro žáky ZŠ.
 • Ve středu bude KATECHEZE v Katolickém domě od 19.00 hod. na téma: LÁSKA JAKO ZÁKLAD BYTÍ. Jaký je vztah mezi eros a agapé.
 • V pátek je SLAVNOST SV. VÁCLAVA (státní svátek) mše svaté ve farnosti budou: Tichá v 9.00 hod.; kaple Radhošť v 13.00 hod.; H.K. v 18.00 hod. – nebude mše svatá v 7.30 hod.
 • V sobotu budou VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • Ve dnech 28.–30.9. se uskuteční v naši farnosti modlitební TRIDUUM, které je pořádáno společenstvím Modlitby matek. Zveme všechny maminky, babičky ke společné modlitbě nejen za své děti. V pátek po večerní mši svaté v HK – odprošujeme za své hříchy, v sobotu po mši svaté ráno v DK – modlíme se za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Neděle je den díků za vše, co Bůh učinil v našem životě v 16 hodin DK – děkujeme při Adoraci.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • V úterý je setkání varhaníků na faře v 18.00 hod.
 • Ve středu 19. 9. bude první hodina výuky KATECHISMU:
  1. – 3. třída 13.45 – 14.30 hod.
  4. – 6. třída 14.30 – 15.15 hod.;
  7. – 9. třída 15.15 – 16.00 hod.
 • KATECHUMENI jsou v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek 21. září začíná víkendovka pro děti a mládež ve Štramberku. Prosíme o modlitbu.
 • Dnes si můžete vyzvednout farní časopis MAJAK.

 

120 LET VÝROČI POSVĚCENÍ KAPLE NA RADHOŠTI

V sobotu jsme prožili slavnost 120 let výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Mši svatou celebroval Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup a generální vikář a koncelebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. Pro pěkné počasí se mše svatá odsloužila venku před kapli, byla doprovázená dechovkou a při mši zpíval frenštátský sbor. Na mši svatou se účastnilo asi kolem 100 – 120 poutníků.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota - Památka Panny Marie Bolestné
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Martinská mše svatá.
 • Po večerní mši svaté v 19hodin – Společenství chlapů – společné zamyšlení nad Písmem.
 • V pátek v 9.00 hodin mše svatá Hortenzie (druhý a čtvrtý pátek v měsíci).
 • V sobotu je svatba Tomáš Abrams a Petra Speváková ve 13.00 hodin H.K.
 • V sobotu 15. září je slavnost Výročí Posvěcení 120 let kaple na Radhošti, mši svatou bude sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík ve 13.00 hod.

Celý příspěvek

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září při večerní mši svaté jsme vyprošovali studentům Boží požehnání pro nastávající nový školní rok. Prosili jsme, aby dokázali využít krásný čas, který jim Bůh dopřává, aby se nebáli a dokázali vnášet do školního prostředí křesťanského ducha. Požehnání směřovalo i učitelům, rodičům a všem školám.