Archiv pro měsíc: Leden 2018

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 18.45 hod., kde naplánujeme další měsíce. Všichni, kteří se chcete podílet na životě farnosti, srdečně jste zváni.
 • V pátek v bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod. a poté budu obcházet v Domově seniorů nemocné po pokojích.
 • V pátek od 15.00 hod. bude vystavená NS k soukromé adoraci do večerní mši svaté a zároveň je možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní adorace doprovázená zpěvy.
 • V sobotu po ranní mši svaté budou litanie k PM a zásvětná modlitba farnosti k PM a poté budu udělovat svatoblažejské požehnání.

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ

Dne 21. ledna proběhla ve farnosti ekumenická bohoslužba s pojená s modlitbami za jednotu církve. Ve farním kostele v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se společně setkali s věřícími s církve bratrské, církve Českobratrské evangelické, církve Křesťanské společenství, církve Československé husitské a prosili jsme o jednotu v Kristově církvi a také o pokoj na území Karibiku.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. František Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek Obrácení sv. Pavla
Pátek - Památka sv. Timoteje a Tita, apoštolů
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Průzkum tiskovin: prosím všechny, kteří mají zájem o různé tiskoviny a chtěli by je odebírat. Ať se napíšou na papír vzadu na stolku. (Katolická týdeník, tarzicius, IN, nezbeda, duha, krteček, Effata, Milujte se, Imaculata, Rodinný život). Prosím, pište se dokonce ledna.
 • Seznam LEKTORŮ, prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst při liturgii, kdyby se mohli přihlásit (napsat) v zákristii.
 • Jmenování ekonomické rady: Ing. Petr Kubenka a Zdeněk Svobodu na dobu 1 roku pro rok 2018.
 • Milé maminky, jste zvány k modlitebnímu setkání maminek, které se uskuteční ve dnech 26. –28. 1. 2018 v kostele sv. Martina V pátek prosíme za odpuštění svých vin (po večerní mši sv.) v sobotu odprošování viny za ty, kteří ublížili nám a našim dětem (po mši sv. ráno) v neděli den radosti a chval (v 16 hodin). Přijďte se s námi modlit a odevzdat své děti do náruče milujícího Boha. Maminky z Modliteb Matek

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • Od 18. 25. ledna bude v naší církvi probíhat týden modliteb za jednotu křesťanů. V neděli 21. ledna proběhne společné setkání s jinými církvemi v našem kostele D.K. v 16.00 hod. Prosím o podporu v modlitbě.
 • Poděkování patří všem, kteří se účastnili tříkrálového koledování, ať už jako koledníci nebo jako příjemci koledníků.
 • Průzkum tiskovin: prosím všechny, kteří mají zájem o různé tiskoviny a chtěli by je odebírat. Ať se napíšou na papír vzadu na stolku. (Katolická týdeník, tarzicius, IN, nezbeda, duha, krteček, Effata, Milujte se, Imaculata, Rodinný život)
 • Seznam LEKTORŮ, prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst při liturgii, kdyby se mohli přihlásit (napsat) v zákristii.

Celý příspěvek

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinské čtvrti v 14.00 hod.
 • Ve středu bude výuka náboženství.
 • Ve středu v Orlovně máme jako katolíci modlitbu v rámci aliančního týdne modliteb, prosím farníky o spoluúčast na této bohoslužbě.
 • Od 1.1. – 14.1. 2018 probíhá Tříkrálová sbírka v naší republice. Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit, aby se nahlásili v zákristii a vzali si kontakt č. 731 141 801. Požehnání koledníkům bude po mši svaté o slavnost Matky Boží, PM.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

V sobotu 6. ledna jsme společně prožili slavnost Zjevení Páně, kdy jsme si připomenuli, jak se tři mudrci přišli poklonit děťátku narozenému v Betlémě, jak Ježíš v Kani proměnil vodu ve víno a jak Ježíš byl pokřtěn v Jordánu. Všechny tři události zjevuji, že Ježíš je Syn Boží, ve kterém má Bůh Otec zalíbení.

SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Úterý – Památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek - Narozeniny – 70 let biskupa Františka Lobkowicze
Sobota - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

 • Ve středu nebude výuka náboženství.
 • V pátek bude v 9.00 hod. mše svatá v Hortenzii. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace. Od 15.00 – 18.00 hod. bude možnost sv. smíření a také adorace (tiché). Adorační stráž.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K., proto nebude mše svatá ráno v 7.30 hod. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlato.
 • Od 1.1. – 14.1. 2018 probíhá Tříkrálová sbírka v naší republice. Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit, aby se nahlásili v zákristii a vzali si kontakt č. 731 141 801. Požehnání koledníkům bude po mši svaté o slavnost Matky Boží, PM.