Archiv pro měsíc: Duben 2019

POBOŽNOST NA MARKU

V neděli 28. dubna jsme se sešli u kapličky sv. Marka na Marku k pobožnosti. Společně jsme se modlili a prosili o požehnání pastvin, luk a polí, aby Bůh požehnal lidské práci. Ten den byla i neděle Božího milosrdenství a proto bylo možné od 14.00 – 15.00 přistoupit k sv. smíření a získat plnomocné odpustky. Pobožnosti se také účastnili farníci z Opavy – Jaktaře. Celkem se nás sešlo kolem 50 lidí. Po celou dobu pobožnosti nás provázel jemný déšť. Svatý Marku, oroduj za nás.

2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Středa – Památka sv. Josefa, dělníka
Čtvrtek - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštola
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí 29. 4. bude setkání CHLAPŮ na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu 1. 5. mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto není večer v 18.00 hod.
 • Ve středu výuka náboženství nebude.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii a ve městě.
 • V pátek 3. května od 15.00 – 17.55 bude vystavená NS k adoraci a je možnost sv. smíření. Večerní mši svatou bude sloužit o. biskup Martin. Po mši svaté bude adorace a požehnání horního patra fary s malým občerstvením.
 • V sobotu 4. 5. budou litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V sobotu budou mít společenství MLADÍ na faře od 18.00 hod.
 • V neděli při mši svaté v 9.00 hod. bude křest Sofie Kiktové.
 • V pondělí 6. 5. bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře.

Celý příspěvek

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • V středu je výuka náboženství.
 • Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod.
 • V sobotu 27. 4. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • O neděli Božího milosrdenství bude pobožnost ke sv. Marku u kaple na Marku. Možnost sv. smíření bude od 14.00 hod. – 14.55 hod. u kapličky sv. Marka pro získání plnomocných odpustků.
 • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

V sobotu 20. dubna jsme společně jako farnost prožili liturgii Vzkříšení Páně, při které byli pokřtění a biřmování dva dospělí katechumeni a jedno dítě. Na závěr křestní bohoslužby jsme všichni obnovili své křestní sliby a tak vyjádřili radost a vděčnost, že jsme Boží děti a můžeme žít tento nový život, který nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži.

PAMÁTKA NA POSLEDNÍ VEČEŘI PÁNĚ

Ve čtvrtek 18. dubna jsme jako farnost slavili památku na poslední večeři Páně. V Getsemanské zahradě jsme rozjímali nad okamžiky Ježíšovy agonie, kterou zakoušel při modlitbě v Getsemanech. Snažili jsme se naplnit jeho odkaz, který říkal apoštolům: „To se mnou nemůžete alespoň hodinu bdít …, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“

KŘÍŽOVÁ CESTA

V sobotu 13. dubna, jsme se už podruhé vypravili na křížovou cestu v přírodě. Začala u domu rodiny Chovancových a šli jsme ke kapličce sv. Marka, kde křížová cesta byla zakončená. Hlavní úmysl byl modlit se za obnovu a očistění církve, za oběti sexuálních zneužívání v církvi, o dar usmíření a posvěcení církve. Společně se nás sešlo kolem 30 farníků. Spolu jsme se ponořili do Kristova utrpení, do kterého jsme vložili bolesti církve i své osobní kříže a prosili jsme o uzdravení.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí – Svatého týdne
Úterý – Svatého týdne
Středa – Svatého týdne
Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Památka Umučení Páně
Sobota - Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Příští neděli je sbírka na kněžský seminář a na bílou sobotu pokladnička u Božího hrobu je sbírka na Sv. zemi.
 • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky od 4. – 9. třídy budu zpovídat od 14.30 hod. v D.K. Ve středu po mši svaté bude nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek.
 • BOHOSLUŽBY O VELIKONOČNÍM TRIDUU: Zelený čtvrtek v 18.00 hod. (Tichá 16.30 hod.); Velký pátek v 18.00 hod. (Tichá v 16.30 hod.); Bílá sobota v 21.00 hod. (Tichá v 18.30 hod.); Neděle Vzkříšení 7.30, 9.00 (Tichá v 10.30 hod.); Velikonoční pondělí v 7.00, 9.00 hod. (Tichá v 8.00 hod.)
 • Zelený čtvrtek kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
 • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
 • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.

Celý příspěvek

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Pátek 12.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 hod. –dle potřeby (H.K.)
Sobota 13.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – 9.00 hod. (D.K.)
Neděle 14.4. (zpovědní den) – 14.30 – 17.30 hod. (D.K.)
Pondělí 15.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)
Úterý 16.4. – 7.00 – 7.30 hod. a v 8.00 – dle potřeby (D.K.)
Středa 17.4. – 17.00 – 18.00 hod. a v 18.30 – dle potřeby (H.K.)

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se nebude zpovídat!!!

5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - křížová cesta městem
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE – průvod

 • V pondělí je DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných.
 • V pondělí bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI po mši svaté v 18.45 hod. na faře. Při mši svaté přijmou skrutinium.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTA: je v pátek v 17.20 hod. a povedou ji MINISTRANTI.
 • V sobotu bude KŘÍŽOVÁ CESTA ve městě. Začne v 18.00 hod. a bude se vycházet od Chovanců.
 • Na misijním jarmarku se vybralo 8602 Kč a výtěžek bude zaslán na účet papežského misijního díla.

Celý příspěvek